Oljecisterner

Skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor och spilloljor

Hantering av brandfarliga vätskor eller spillolja i cisterner med rör- och slangledningar samt i lösa behållare regleras i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2021:10 (började gälla 1 januari 2022) och i Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps föreskrift MSBFS 2018:3.

De tekniska kraven, installationskontroll och periodiska kontroller regleras i MSBFS medan NFS innehåller krav på information till tillsynsmyndigheten och krav på sekundärt skydd.

I vissa fall kan bygglov krävas för cisterner.
För frågor kontakta: bygglov@norrkoping.se

Nya cisterner

Samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa, ska minst 4 veckor i förväg informeras om installation av cisterner för förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja som rymmer mer än 1 m³ vätska. Inom vattenskyddsområde omfattas både cisterner och lösa behållare och gränsen är 150 liter. Informationen skall även omfatta tillhörande rörledningar och slangledningar. När det gäller vattenskyddsområden indelade i zoner är lösa behållare som innehåller 150 liter eller mer undantagna i den tertiära zonen.

Vid hantering av brandfarliga vätskor bör du även rådgöra med räddningstjänsten för att försäkra dig om att deras regler uppfylls.

Cisterner och rörledningar (msb.se)

E-tjänster och blanketter

Inom vattenskyddsområde

Cisterner och lösa behållare större än 150 liter ska ha ett sekundärt skydd i vattentäktszon, primär (inre) skyddszon och sekundär (yttre) skyddszon. Rörledningar och slangledningar ska vara dubbelmantlade eller ha annat sekundärt skydd.

Undantag från kravet gäller dock för cisterner med tillhörande ledningar samt lösa behållare i pannrum eller motsvarande i bostadshus och som är under regelbunden uppsikt, om inte tillsynsmyndigheten anger annat. Rörledning i byggnad får inte dras i eller under golv, utan ska förläggas väl synlig.

Cisterner inom vattenskyddsområde - Miljösamverkan Östergötland Pdf, 585.6 kB.

Cisterner utanför vattenskyddsområde - Miljösamverkan Östergötland Pdf, 575.7 kB.

Cisterner och rörledningar som tas ur bruk

Cistern och rörledning som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Verksamhetsutövaren ska informera tillsynsmyndigheten om cistern som tagits ur bruk så att tillsynsmyndigheten kan bestämma hur cisternen bör omhändertas.
Cisterner som tas ur bruk permanent bör i första hand tas bort och skrotas. Om det inte är möjligt att avlägsna en nedgrävd tank bör den rengöras för att sedan fyllas med sand eller annat lämpligt material för att undvika sättningsskador. Påfyllningsrör och avluftningsledning bör tas bort för att inte riskera att påfyllning sker av misstag.

E-tjänster och blanketter

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping