Solkartan

Med hjälp av vår solkarta kan du som fastighetsägare få information om hur stor potential att producera solel som takytan på din fastighet har.

Kartan ger information om verklig takyta på fastigheter samt total solinstrålning på takytan och ska stimulera fastighetsägare att installera solcellsanläggningar i högre utsträckning. Beräkningarna ska ses som en uppskattning och ett av flera underlag till en investering i solenergi.

Kartan omfattar hela Norrköpings kommun. Du kommer till kartan genom länken nedan.

Solkartan

Zooma in på kartan och klicka på det hus du är intresserad av. Takytan är indelad i tre färger. Färgerna representerar olika kategorier som visar hur stor solinstrålningen är på olika delar av taket.

För att få fram den uppskattade elproduktionen fyller du i systemverkningsgraden för det solcellssystem som du vill investera i. Normal systemverkningsgrad är cirka 13 procent för solceller. Det går att fylla i max 20 procents systemverkningsgrad.

Ange också hur många kvadratmeter solpaneler du tänker installera. Tänk på att till exempel sotningsstegar och snörasskydd minskar ytan som kan användas till solpaneler. I diagrammet ses de takytor som kan användas till solcellspaneler. Här framgår också hur många kvadratmeter solceller det blir för respektive solinstrålningskategori. Klicka och dra i den gråmarkerade delen för att öka eller minska ytan för solpanelerna.

  • Solkartan utgår från hela fastigheters tak och inte adresser. Bor du till exempel i radhus eller parhus behöver du veta hur stor del av taket som tillhör din andel av huset för att det ska bli rätt uppskattning av solenergiproduktion.
  • Du bör även vara medveten om solkartans begränsningar. Beräknade värden är en uppskattning som baseras på modellberäkningar. Skuggning från träd och vegetation är inte inkluderat. Däremot är skorstenar och skuggning från andra byggnader delvis medräknade i kalkylen. Beräkningarna ska ses som en uppskattning och ett av flera underlag till en investering i solenergi.

Vanligtvis krävs inte bygglov för en solenergianläggning, så kallade solceller, solpaneler eller solfångare. I följande fall krävs det dock bygglov om:

  • Panelerna inte följer byggnadens form, utan är vinklade ut från tak eller fasad. Också om de sticker ut utanför takets eller fasadens konturlinjer, exempelvis taknock eller fasadhörn.
  • Panelerna utgör själva tak- eller fasadytan, till skillnad från att de monteras utanpå desamma.
  • Byggnaden har ett högt kulturhistoriskt värde eller ligger i ett område som är kulturhistoriskt intressant. I Norrköping gäller det till exempel alla byggnader som är uppförda fram till år 1950. Kontakta bygglovsenheten om du är osäker.
  • Gällande detaljplan eller områdesbestämmelser kräver det.

Tips på utförande

  • Solcellsanläggningen bör installeras på ett så sammanhållet sätt som möjligt. Försök att få konturen på anläggningen jämn och obruten. Solcellsanläggningen bör utformas med omsorg.
  • Välj en kulör som är så lik den omgivande ytan som möjligt. Tänk gärna på att täckplåtar kan få installationen att smälta in bättre.
  • Utseendet på det färdiga resultatet blir allt viktigare ju högre kulturhistoriskt värde en byggnad eller ett område har.

Bygganmälan

Det behövs ingen bygganmälan om ditt tak är konstruerat att bära vikten av de tillkommande solcellspanelerna. Men om taket behöver byggas om krävs en bygganmälan.

Rådgivning

För övrig rådgivning om solenergianläggningar kan man vända sig till Energi- och klimatrådgivningen.

Flerbostadshus och industribyggnader

Gäller det solcellspaneler på flerbostadshus eller industribyggnader ska Räddningstjänsten Östra Götalands råd och anvisningar gällande solcellsanläggningar följas.

Råd och anvisningar - solcellsanläggningar på Räddningstjänsten Östra Götalands webbplats

Du kan söka statligt stöd för att installera solceller, samt ersättning för överskottsel och moms. Stödet riktar sig både till privatpersoner och till företag eller offentliga organisationer. Aktuell information om stödet finns på Energimyndighetens webbplats.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Energi- och klimatrådgivningen

Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Per Sjöström
Energirådgivare

Samhällsbyggnadskontoret

Telefontider:
Måndag-fredag 09.00-14.00