Olovligt byggande, svartbygge

Om du inte följer lagen för vad som får byggas, rivas eller ändras i marken utan lov kan du göra dig skyldig till olovligt byggande (svartbygge), olovlig rivning eller olovlig markåtgärd. Det finns även regler för att hålla tomt och byggnader i vårdat skick.

När du ska bygga eller förändra är det viktigt att du tar reda på vilka regler som gäller, om du behöver söka bygglov, marklov eller rivningslov eller om du behöver göra en anmälan. På sidorna ”Guide för byggåtgärder” kan du få information om du behöver söka lov eller göra en anmälan.

Guide för byggåtgärder

Olovligt byggande

Det finns lagar (plan-och bygglagen samt plan- och byggförordningen) som styr vad du måste söka bygg-, mark- eller rivningslov för, och vilka åtgärder du måste anmäla till kommunen.

Det är olovligt byggande:

  • om det pågår en byggnation eller något annat som kräver ett lov och något sådant inte är sökt eller beviljat.
  • om ett byggnadsarbete startar utan startbesked.
  • om en byggnad, eller del av byggnad tas i bruk innan ett slutbesked är utfärdat.
  • om en byggnad används eller inreds till annat ändamål än vad den har bygglov till.
  • om det som uppförts skiljer sig från det som beviljats i lovet.

Ovårdad tomt eller byggnad

Fastighetsägaren är skyldig att hålla både tomt och byggnader i vårdat skick. Ovårdade tomter och byggnader kan vara störande och/eller en fara för allmänheten.

Sanktionsavgifter

Olovligt byggande och ovårdade tomter kan medföra sanktionsavgifter (dessa regleras i plan- och byggförordningen) .

Om bygglov, rivningslov eller marklov inte kan beviljas i efterhand och om du inte tar bort eller återställer det du gjort olovligt kan byggnadsnämnden förelägga dig att ta bort det som gjorts utan lov. Detta föreläggande kan kombineras med en sanktionsavgift.

Du kan få en sanktionsavgift även om bygglov beviljas i efterhand. Om du frivilligt tar bort det olovligt byggda eller återställer det utförda inom den tid som beslutas av byggnadsnänden kan du undvika att få betala en sakntionsavgift. Även om det som utförts gjorts i god tro kan en sanktionsavgift tas ut.

Så anmäler du olovligt byggande eller ovårdad tomt

Om du vill göra en anmälan om olovligt byggande eller ovårdad tomt så gör du det genom att skicka e-post till bygglov@norrkoping.se eller genom att ringa Kontaktcenter, telefon 011- 15 00 00.

Vi behöver veta

  • vad som har gjorts olovligen och var på tomten det är
  • fastighetsbeteckningen eller adressen
  • om du har bilder eller karta (skicka med det i anmälan).

Vill du få beslut i ärendet skickat till dig behöver du ange det och även ange kontaktuppgifter till dig själv. Är du anonym kan du inte få något beslut eller information i ärendet.

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping