Stor brandrisk i Östergötland Det är torrt i skog och mark och brandrisken är stor i hela Östergötland. Var försiktig om du grillar eller eldar. Här hittar du mer information

Strandskydd

Strandskydd är ett skydd vid hav, sjöar och vattendrag där det finns restriktioner mot uppförande av nya byggnader, anläggningar, anordningar, grävningsarbeten och trädfällning. För alla ändringar inom strandskyddat område behöver du söka dispens.

I allmänhet gäller strandskyddet 100 meter inåt land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen, men skyddet kan vara utökat genom särskilt beslut upp till 300 meter både inåt land och ut i vattnet.

Strandskyddet gäller även för byggnader och anläggningar som i övrigt kan vara bygglovsbefriade, till exempel friggebodar.

Vad innebär strandskyddet?

Strandskyddet innebär till exempel att det är förbjudet att

 • bygga nytt
 • ändra befintliga byggnader eller deras användning så att de inskränker allmänhetens tillgång till stränder
 • utöka sin så kallade privata zon/hemfridszon på mark som är tillgänglig för allmänheten
 • gräva eller förbereda byggnationer
 • uppföra anläggningar eller anordningar (till exempel bryggor, pirar, vägar och parkeringsplatser) i ett område som annars är tillgängligt enligt allemansrätten
 • göra ingrepp som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur och växter
 • utföra muddring eller fälla mer än enstaka träd, om inte detta tillåtits i enlighet med till exempel miljöbalken.

Varför finns strandskyddet?

Strandskyddet innebär restriktioner för att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, både på land och i vatten.

Benämningen strandskydd kan ibland bli missvisande eftersom skyddet omfattar mer än stränder vid hav och sjöar. Även till exempel mark vid mindre bäckar och dammar omfattas eftersom dessa miljöer kan ha viktiga värden för biologisk mångfald.

Upphävt strandskydd

Strandskyddet kan vara upphävt för ett område i en detaljplan om det har funnits särskilda skäl.

Länsstyrelsen kan ha upphävt strandskyddet för ett område eller mindre sjöar och vattendrag.

Det finns områden som inte omfattas av strandskydd på grund av äldre regler. Generellt kan man säga att områden där detaljplanen upprättats före 1975 inte omfattas av strandskydd eftersom strandskyddet som förbud inte fanns vid den tiden.

Strandskyddsdispens

Om du har särskilda skäl så kan du få dispens från strandskyddet.

Några exempel på särskilda skäl är

 • om marken redan är i anspråkstagen och området inte längre är allemansrättsligt tillgängligt
 • om det är komplementbyggnader såsom fiskebod, uthus eller båthus i nära anslutning till huvudbyggnad och där det privata området inte utvidgas
 • om du uppför en ersättningsbyggnad
 • om platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg och därför saknar betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Strandskyddet omfattar också livsvillkoren för djur- och växtlivet. Även om det finns särskilda skäl kan inte dispens ges om de biologiska värdena påverkas på ett oacceptabelt sätt.

När bygglov inte är ett krav, kan du ändå behöva strandskyddsdispens. Det gäller till exempel vid uppförande av en friggebod eller brygga.

En strandskyddsdispens är giltig i två år från det att den vunnit laga kraft.

Vilka handlingar behöver du skicka in när du ansöker om strandskyddsdispens?

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar) om det rör sig om en ändring av befintlig byggnad.
 • Situationsplan i skala 1:400. Eller lämplig skala. Måttsätt byggnationen.

Sök strandskyddsdispens

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret
Bygglov

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping