Fastighetsrättsliga uppdrag

Lantmäterimyndigheten kan göra olika typer av uppdrag som har anknytning till fastigheter. Dessa uppdrag utförs i första hand i anslutning till en lantmäteriförrättning men i vissa fall också som fristående åtgärder.

Du kan ansöka om:

  • Gränsutvisning: Du kan få hjälp med en tillfällig markering av en befintlig fastighetsgräns. Denna markering är inte juridiskt bindande. Detta kan du göra till exempel när du bygger en ny byggnad eller sätter upp staket. Om det råder oenighet om var gränsen går krävs det en fastighetsbestämning.
  • Fastighetsutredningar: Du kan få hjälp med att utreda vilka rättsförhållanden som gäller för en eller flera fastigheter. Det kan till exempel gälla att ta reda på vilka olika rättigheter som berör en fastighet, vem eller vilka som har rätt att fiska i en sjö eller vilka fastigheter som är delägare i ett markområde som tillhör flera fastigheter gemensamt (samfällighet).
  • Bildande av samfällighetsförening: En samfällighetsförening bildas för att ordna förvaltningen av en gemensamhetsanläggning. Föreningen bildas på ett sammanträde som leds av lantmäterimyndigheten där de fastighetsägare som ska delta i föreningen antar stadgar och utser en styrelse för föreningen.

Så här ansöker du

Vill du ha hjälp med fastighetsrättsligt uppdrag kontakta gärna oss.

Vad kostar det

  • Kostnad

Kostnaden för ett uppdrag debiteras enligt löpande räkning efter den tid som behöver läggas ner på uppdraget. Beroende på vad det är för uppdrag så är det olika taxor

  • Mätningsingenjör med arbete ute i fält 850 kr/timme
  • Övriga uppdrag 1000 kr/timme
  • Betalning

När uppdraget är klart får du en faktura som ska vara betald inom 30 dagar från fakturadatum. Moms tillkommer.

Observera att på uppdrag så tillkommer moms.

Hur hanterar vi ditt ärende

Alla uppdrag hanteras i mån av tid. Uppdragen hanteras i den ordning de kommer in. 
Kontakt
Lantmäterimyndigheten
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping