Råd och anvisningar för naturvårdsbränningar i Norrköpings kommun

Naturvårdsbränningar inklusive så kallade hyggesbränningar innebär att en kontrollerad brand nyttjas för att öka naturvärdena på platsen. Detta sker bland annat i skyddade områden samt för att uppnå vissa certifieringar inom skogsproduktion.

Säkerhet först

Naturvårdsbränningar utgör ett allmänintresse genom att leda till ökad biologisk mångfald och andra naturvårdsnyttor men det är viktigt att naturvårdsbränningen sker på rätt sätt. Detta för att inte skapa risker för närliggande marker och närboende, bidra till onödig belastning på räddningstjänst samt ge negativ effekt på naturvärden.

Råd och anvisningar

Nedan följer råd och anvisningar från Norrköpings kommun som bör följas när en naturvårdsbränning ska genomföras i kommunen:

 • Naturvårdsbränningen ska föranmälas till räddningstjänsten i aktuell kommun minst en 1 vecka innan planerad bränning.
 • Till föranmälan ska bifogas en bränningsplan för området där det framgår hur bränningen ska genomföras, inklusive aktuella kontaktuppgifter, en redovisning av förberedelser, resurser i form av utrustning och personal, samt hur en eventuell smitning är tänkt att hanteras.
 • Den som utför naturvårdsbränningen ska inneha den kompetens, erfarenhet och resurser som krävs för uppdraget.
 • Bränningen ska genomföras enligt bränningsplanen.
 • Den som utför naturvårdsbränningen ska tillse att allmänheten och andra berörda informeras på lämpligt sätt.
 • Kommunikation med räddningstjänsten ska ske innan tändning.
 • Efterbevakning ska ske i minst tre dygn efter senast synliga rök. Räddningstjänsten ska meddelas när efterbevakningen avslutas.
 • Värdena ska mätas upp i fält på den aktuella platsen. Innan tändning ska bedömning göras av sannolikheten att väderförhållandena kommer att ligga inom gränsvärdena under hela bränningen.
 • Mätningar ska ske kontinuerligt under bränningen. Det finns fler faktorer och gränsvärden som kan användas som riktvärden, och det är nödvändigt att den som ska genomföra bränningen har kunskap om betydelsen av dessa.
 • Tillse att rådande vindriktning inte innebär att kraftig rök sprids över tätbebyggda stadsdelar eller vältrafikerade vägar/europavägar.
 • En förutsättning för naturvårdsbränning är att väderförhållandena ska ligga inom de absoluta gränsvärden som framgår av tabellen nedan.

Gränsvärden för naturvårdsbränning

Faktor

Gränsvärde

rH = relativ luftfuktighet

rH ska alltid vara högre än lufttemperaturen

Vindhastighet

1-6 m/s i medelvind. Inte över 8 m/s i byarna

Vad gäller vid eldningsförbud?

 • Vid eldningsförbud utfärdat av Norrköpings kommun skickas ansökan om undantag från utfärdat eldningsförbud till Norrköpings kommun genom Kontaktcenter. Aktuell information om eldningsförbud finns på kommunens webbplats www.norrkoping.se
 • Vid eldningsförbud utfärdat av Länsstyrelsen i Östergötlands län skickas ansökan om undantag från utfärdat eldningsförbud till Länsstyrelsen Östergötland.
Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Miljö och hälsa

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping

Kontakta miljö och hälsa

I webbformuläret kan du skicka in dina frågor som handlar om miljö och hälsoskydds verksamheter.