Ansök om detaljplan

Om du vill genomföra åtgärder som kräver detaljplaneläggning eller ändring av gällande detaljplan ska du lämna in en ansökan om ny eller ändrad detaljplan.

Din ansökan innebär en begäran om planbesked, vilket är en tjänst som kommunen tar betalt för. Du kan få kostnadsfri rådgivning innan du lämnar in en ansökan.

Ansökan

Din ansökan ska bestå av blanketten Ansökan ny eller ändrad detaljplan och en karta över området ansökan gäller. När ansökan har kommit in gör kommunen en bedömning om frågan ska prövas i detaljplaneprocessen. Inom fyra månader ska du få svar i ett så kallat planbesked (om inte annat avtalats). Ett positivt besked innebär endast att kommunen kommer att pröva aktuella åtgärder i en detaljplaneprocess och ska inte uppfattas som ett slutligt ställningstagande till dessa.

Det är möjligt att redan i planbeskedet få veta vilket planeringsunderlag som kan behövas i kommande planarbete. Den sökande kan välja att redan innan planarbetet börja ta fram visst planeringsunderlag, så som utredningar och analyser. Syftet med detta är att göra en snabbare planprocess möjlig. Önskar den sökande göra det och också kontakta Länsstyrelsen om samma planeringsunderlag behöver det anges i planansökan.

Rådgivning

Innan du lämnar in en ansökan kan du få gratis rådgivning. Ta kontakt med vår gruppledare inom detaljplanering som arbetar med planbesked:

Magnus Gullstrand, gruppledare detaljplanering
Telefon: 011-15 19 66
E-post: magnus.gullstrand@norrkoping.se


Avgift för planbesked

Kommunen tar ut en avgift för planbesked. Vad det kommer att kosta beror på hur stor arbetsinsats som krävs för att reda ut om det är lämpligt att påbörja planarbete för den aktuella frågan. Avgiften tas ut både för positiva och negativa planbesked.

Åtgärd

Pris (gäller 2022)

Enkel åtgärd

9 660 kr

Medelstor åtgärd

14 490 kr

Stor åtgärd

19 320 kr


För mer information och kriterier för de olika nivåerna, se plantaxan sidan 11 och 12.

Handläggning av planbesked 

I Norrköpings kommun är det tjänstepersonerna på samhällsbyggnadskontoret som gör en lämplighetsprövning utifrån plan- och bygglagens bestämmelser, innan politisk behandling sker. Lämpligheten bedöms främst med stöd av gällande översiktsplan, riksintressen, statliga förordnanden såsom strandskydd och landskapsbildsskydd samt gällande kommunala styrdokument. Kommunens planbesked kan inte överklagas.

 

Positivt planbesked

Vid positivt planbesked ska planavtal tecknas mellan den sökande och kommunen. Avtalet reglerar kommunens ersättning för kostnader i samband med detaljplanarbetet.

 

Negativt planbesked

Vid negativt planbesked ska kommunen motivera varför ansökan inte kommer att prövas i detaljplaneprocessen.

Mer information om planeringsunderlag

Om du i planbeskedet vill få information om vilket planeringsunderlag som kan behövas vid planläggningen och även vill ha möjlighet att begära ett sådant yttrande från länsstyrelsen ska det anges i din ansökan.

Om kommunen kommer påbörja planläggning (positivt planbesked) kommer det i planbeskedet även stå om kommunen godkänner önskan om att få information om planeringsunderlag. I ditt positiva planbesked kommer det också stå uppskattad tidpunkt för när planläggningen kan börja och tidpunkt för när en ny detaljplan kan antas.

I så fall kommer planbeskedet även att visa vilket planeringsunderlag (utredningar) som sannolikt kan behövas vid planläggningen och som kommunen bedömer kan tas fram innan planarbetet börjar. Exempel på underlag som kan vara lämpligt att ta fram tidigt kan vara geotekniska- och markmiljötekniska utredningar samt om arkeologi.

Det är den sökande/exploatören som själv beställer och betalar för underlaget. Kommunen kommer att granska underlag först i samband med att planarbetet startat. Den här granskningen kan leda till att hela eller delar av underlaget behöver göras om, alltså kan vidare utveckling av planeringsunderlag behövas. Även fler utredningar kan behöva göras.

Godkännandet gäller fram till den tidpunkt då planläggningen påbörjas, det vill säga när samhällsplaneringsnämnden fattat beslut om planuppdrag.

Syftet med att få veta vilket planeringsunderlag som kan behövas är för att göra en snabbare planprocess möjlig.

Om kommunen i planbeskedet tillåtit att yttrande kan hämtas från Länsstyrelsen ska protokollet om planbeskedet från samhällsplaneringsnämnden bifogas i kontakten med Länsstyrelsen.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping