Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Ansök om detaljplan

Om du vill genomföra åtgärder som kräver detaljplaneläggning eller ändring av gällande detaljplan ska du lämna in en ansökan om ny eller ändrad detaljplan. Din ansökan innebär en begäran om planbesked.

Vad är ett planbesked?

Ett planbesked är ett beslut där kommunen tar ställning till om ansökans åtgärd är ska utredas i ett detaljplanearbete eller inte.

Ansökan

En ansökan om planbesked görs genom att skicka in en ansökningsblankett. Vad ansökan ska innehålla redovisas nedan. Efter att en fullständig ansökan har kommit in till kommunen och blivit tilldelad en handläggare kommer sökande att få ett mail med handläggarens kontaktuppgifter och diarienummer för ärendet. Beslut om planbesked ska ges senast fyra månader efter att fullständig ansökan har kommit in. Kommunen tar ut en avgift för planbesked.

Innan du lämnar in en ansökan kan du få gratis rådgivning. Ta kontakt med vår gruppledare inom detaljplanering som arbetar med planbesked om du vill få rådgivning:

Magnus Gullstrand
Gruppledare detaljplanering
Telefon: 011-15 19 66
E-post: magnus.gullstrand@norrkoping.se

  • Ansökningsblankett (Ny eller ändrad detaljplan – Ansökan)
  • Karta som markerar förslagets område. Du kan använda NOKA Norrköpingskartan.
  • Beskrivning av syftet med ansökan.
  • Beskrivning av byggnadernas karaktär och ungefärlig omfattning.
  • Bostadsrättföreningar och samfälligheter behöver skicka in beslut från föreningsstämma som visar att föreningen vill ansöka om planändring.
  • Om planeringsunderlag önskas eller inte (frivilligt).

Vad är planeringsunderlag?

Om du i planbeskedet vill få information om vilket planeringsunderlag (utredningar) som kan behövas vid planläggningen och även vill ha möjlighet att begära ett sådant yttrande från länsstyrelsen ska det anges i din ansökan. I så fall kommer planbeskedet att redovisa vilket planeringsunderlag (utredningar) som sannolikt kan behövas vid planläggningen. Det är den sökande/exploatören som själv beställer och betalar för planeringsunderlaget (utredningar).

När ansökan om planbesked har kommit in gör kommunen en bedömning om frågan ska prövas i detaljplaneprocessen. Bedömningen görs utifrån i gällande lagstiftning för plan- och bygglagen och miljöbalken och utifrån kommunens styrande dokument. Frågan förankras också med flera olika kompetenser på samhällsbyggnadskontoret. Bedömningen ligger sen till grund för det beslut som samhällsplaneringsnämnden tar.

Exempel på styrande dokument i prövning av planbesked:

Översiktsplan

Trafikstrategi

Grönstruktur Pdf, 25.1 MB.

Riktlinje för Arkitektur Pdf, 33.1 MB.

Och andra styrande dokument, se norrkoping.se.

Samhällsplaneringsnämnden beslutar om ansökan ska få ett positivt eller negativt planbesked.

Ett positivt planbesked innebär att kommunen kommer att pröva frågan i ett detaljplanearbete. I beslut om positivt planbesked ska det framgå när arbetet med detaljplanen kan förväntas starta. Tiden för planstart är beslutad utifrån en prioritetsordning baserad på kommunens vision, mål och budget. Tiden kan variera och det kan dröja flera år innan planarbetet startar. Ett positivt planbesked är inte en garanti för en antagen detaljplan, utan ett besked om att kommunen kommer att utreda frågan.

Ett negativt planbesked innebär att kommunen inte kommer att pröva frågan i ett detaljplanearbete. Innan beslut om ett negativt planbesked tas i samhällsplaneringsnämnden kommer du som söker att få information och möjlighet till att bemöta den bedömning som kommunen har gjort.

Ett beslut om planbesked går inte att överklaga, oavsett om det är positivt eller negativt.

 

Åtgärd

Pris (gäller 2024)

Enkel åtgärd

11 460 kr

Medelstor åtgärd

17 190 kr

Stor åtgärd

22 920 kr

 

För mer information och kriterier för de olika nivåerna, se plantaxan sidan 11 och 12:

Plantaxa inklusive kart- och mättaxa Pdf, 2.3 MB.

I beslut om ett positivt planbesked ska det framgå när ett planarbete kan förväntas starta. Kommunen kommer då att ta kontakt med sökande.

Till dig som begärt planeringsunderlag (utredning):

Om kommunen kommer påbörja planläggning (positivt planbesked) kommer det i planbeskedet även stå om kommunen godkänner önskan om att få information om planeringsunderlag. I så fall kommer planbeskedet att tala om vilket planeringsunderlag (utredningar) som sannolikt kan behövas vid planläggningen och som kommunen bedömer kan tas fram innan planarbetet börjar. Det är den sökande/exploatören som själv beställer och betalar för planeringsunderlaget (utredningar).

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret
Detaljplanering

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping