Översiktsplanering

I översiktsplanen planerar vi för den framtida markanvändningen i Norrköping. Planen skapar förutsättningar för hur vi ska bo, leva och arbeta i vår kommun, och hur våra invånare och besökare ska uppleva Norrköping.

I översiktsplanen planerar vi för framtiden. Planen ger förutsättningar för hur vi ska bo, leva och arbeta i Norrköpings kommun och hur våra invånare och besökare ska uppleva Norrköping.

Vi ska ta hand om och utveckla det vi har idag när vi planerar för framtidens Norrköpingsbor.

Översiktsplanen är inte juridiskt bindande utan utgör en vision för framtiden. Alla kommuner ska ha en översiktsplan. Den visar hur kommunens mark och vatten ska användas och hur bebyggelsen ska utvecklas ur ett långsiktigt perspektiv.

I översiktsplanen kan du se var det föreslås att nya bostads-, handels- och industriområden ska ligga i framtiden. Översiktsplanen täcker hela kommunens yta, och vägleder kommunen i all detaljplanering som i sin tur ligger till grund för exempelvis beslut om bygglov.

Illustration av en karta

Norrköping växer

Graf i blått över befolkningsökningen i Norrköping

Norrköping växer och vi blir fler kommuninvånare varje dag. Det behöver vi planera för. När vi blir fler Norrköpingsbor behövs fler bostäder, skolor, sjukvård och bra infrastruktur.

Det ska vara attraktivt att bo, leva och arbeta, både i staden Norrköping och på landsbygden.

Använda och utveckla befintliga strukturer

Illustration över strukturer

När vi utvecklar kommunen utgår vi från det som finns idag. Det gäller exempelvis både bebyggelsestruktur och infrastruktur som vägar, järnvägar, vattenledningar och bredband.

De strukturer som finns idag bygger vi vidare på.

Förstärka Norrköpings karaktärer

Illustration över Norrköpings skyline

När vi bygger och planerar gör vi det med respekt och fantasi. I Norrköpings kommun finns staden med strömmen, promenaderna och stenstadsbebyggelsen, här finns också landsbygden med skogarna och sjöarna, slätten och kusten samt tillhörande bebyggelse.

Vi utgår från platsens karaktär när vi planerar för framtidens Norrköping.

Kommunens översiktsplan behandlar hela kommunens yta. En fördjupning av översiktsplanen omfattar ett mindre geografiskt områden. Exempelvis en mindre tätort.

De strategier som översiktsplanen redovisar ligger till grund för fördjupningen. Genom vidare studier och avvägningar mellan intressen nås en högre detaljeringsgrad som visar områdets önskvärda utveckling. Dessa planer har som syfte att fungera som en vägledning vid bland annat detaljplanering.

Norrköpings kommun växer och utvecklas. I översiktsplanen planerar vi för hur vi ska växa och utvecklas till en mer attraktiv och hållbar kommun.

Översiktsplanen behandlar den långsiktiga och fysiska utvecklingen av vår kommun. Översiktsplanen redovisar inte detaljlösningar. Planen innehåller prioriteringar och avvägningar och är visionär och strategisk.

Översiktsplan för stad och landsbygd antogs av kommunfullmäktige den 19 juni 2017. Tillsammans med gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping bildar ÖP staden och ÖP landsbygd Norrköpings kommuns tredelade översiktsplan.

Titta på översiktsplanen i karta

Översiktsplan för staden Pdf, 2.3 MB.

Översiktsplan för landsbygden Pdf, 17 MB.

Illustration

Planeringsstrategin är ett centralt verktyg inom kommunal översiktlig planering, vilket hjälper kommuner att hålla sina översiktsplaner aktuella och relevanta. Efter varje ordinarie val måste kommunen, inom 24 månader, bedöma översiktsplanens relevans med hänsyn till nya lagkrav, nationella mål, politiska förändringar och ny kunskap. Planeringsstrategin fungerar således som en "plan för översiktsplanen" och ger en översikt över hur planen ska utvecklas framåt.

Planeringsstrategin är betydelsefull för att kunna planera kommunens utveckling på lång sikt och samtidigt anpassa sig till nya förutsättningar. Samhället är ständigt i förändring, vilket kräver både långsiktig planering och flexibla lösningar för att möta nya behov och krav. Genom att identifiera nya insatser baserat på förändrade förutsättningar blir planeringsstrategin ett effektivt verktyg för att säkerställa att översiktsplanen är aktuell och uppfyller kommunens mål för samhällsbyggnad. Strategin hjälper kommunen att bli mer träffsäkra i sitt arbete med fysisk planering, och ger ett fortsatt bra stöd för kommunens utveckling samtidigt som den pekar ut områden som kräver ytterligare arbete.

Den nyligen antagna planeringsstrategin, godkänd av kommunfullmäktige den 17 juni 2024, fastställer hur kommunen ska fortsätta sitt arbete med översiktsplanen som omfattar mark- och vattenanvändning. Detta beslut är ett viktigt steg mot fortsatt kontinuerlig översiktsplanering, vilken kommer att ge bättre vägledning för beslut om exempelvis ny bebyggelse och bevarande av naturområden.

Planeringsstrategi 2024 Pdf, 1.7 MB.

Tidigare aktualitetsförklaring för Norrköpings kommuns översiktsplan

Aktualitetsförklaring 2021 Pdf, 13.6 MB.

Aktualitetsförklaring 2017 Pdf, 1.9 MB.

Norrköping och Linköping har tillsammans tagit fram en gemensam översiktsplan. Planen behandlar de övergripande principerna för markanvändning och bebyggelse under de kommande decennierna.

Den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping antogs den 8 juni 2010, och bildar tillsammans med ÖP staden och ÖP landsbygd Norrköpings tredelande översiktsplan.

Vår storstadsregion 2030

Om tjugo år är stadskärnorna i Linköping och Norrköping centrum i en stadsregion med en halv miljon invånare. Stadskärnorna har vuxit, och snabba och täta förbindelser mellan städerna har högsta prioritet. Regionen har fått fler attraktiva bostäder och ett rikare kultur- och fritidsutbud. Invånarna har tillgång till en större och mer varierad arbetsmarknad och universitetets olika campus erbjuder kreativa utbildnings- och forskningsmiljöer.

Bättre pendlingsmöjligheter

Ostlänken och Götalandsbanan har gjort resorna snabbare till Stockholm och Göteborg. De nya spåren gör samtidigt att fler pendeltåg får plats på stambanan. Med närheten till flygplatserna når man världen snabbt och enkelt. Utvecklingen av hamnen i Norrköping är bra för näringslivet och transporterna i hela regionen.

Samverkande städer och orter i en gemensam region

År 2030 har storstadsregionen 500 000 boende och 220 000 arbetsplatser. Det betyder en gemensam bostads- och arbetsmarknad med 80 000 fler boende och 30 000 fler jobb än idag. Täta och snabba tåg- och bussförbindelser gör det enklare att ta sig både mellan städerna, till andra delar av regionen och till andra storstäder.

Tätare stadskärnor och nya stadsdelar vid resecentrumen

Kollektivtrafiken har förbättrats både mellan Norrköping och Linköping och inom städerna. De båda nya resecentrumen ligger centralt och de nya stadsdelarna i anslutning till resecentrumen har lockat handel, kultur och kunskapsintensiva företag. Stadskärnorna är täta med fler bostäder, verksamhetslokaler och upplevelserika miljöer.

Boende i attraktiva miljöer

Ett mer varierat utbud av bostäder har lockat fler boende till storstadsregionen. Det finns fler bostäder i stadskärnorna med närhet till kultur, nöjen, vatten och grönområden.

Det är även möjligt att bo i attraktiva mindre orter och på landet. Bra kollektivtrafik gör det möjligt att bo kvar i mindre orter när man blir äldre eller om livssituationen förändras. Husen som byggs är energieffektiva och mer klimatanpassade.

Vissa tätorter blir småstäder

Särskilda satsningar genomförs i Vikingstad, Ljungsbro–Berg, Malmslätt, Linghem, Kimstad–Norsholm, Åby–Jursla, Svärtinge, Skärblacka och Kolmården–Krokek. De har cirka 6 000 invånare år 2030 och utvecklats till småstäder med egen identitet och atmosfär.

Pågående översiktsplanering

Arbetet med fördjupning av översiktsplanen för Bråvalla är vilande

Under hösten 2015 genomfördes ett samråd kring planförslaget. Flera nya förutsättningar har gjort att arbetet med planen nu är vilande.

Syfte

Planen ska föreslå en långsiktigt hållbar utveckling av området, och pröva förutsättningar för bostäder och verksamheter. Planen ska också ge förutsättningar att knyta samman Svärtinge med staden genom infrastruktur och stråk och den ska stärka tillgängligheten till Glan, bland annat genom stråk längs Glan samt bad och bryggor.

Kontakt

Johan Mases, enhetschef Översiktsplanering, Samhällsbyggnadskontoret

E-post: johan.mases@norrkoping.se

Norrköpings kommun arbetar med en fördjupning av översiktsplanen för området Svärtinge. Orten växer snabbt och har utsetts till en prioriterad utvecklingsort i Norrköpings kommuns övergripande översiktsplan. Syftet med planen är att hantera de utmaningar och behov som följer av denna tillväxt och samtidigt se till att utvecklingen sker på ett långsiktigt och hållbart sätt.

Om planarbetet

I juni 2021 fick kommunen i uppdrag att ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Svärtinge, som ska ge en mer detaljerad riktning för ortens utveckling. I planen behöver vi säkerställa att vi kan möta de ökade behoven av både bostäder, centrumbildning, handel, skola, service och mötesplatser mm.

Hittills har följande arbete utförts för att förstå ortens behov och förutsättningar samt för att identifiera möjliga utvecklingsmöjligheter:

  • Förstudie om Svärtinge för att skapa en helhetsbild av orten
  • Geoteknisk utredning för att identifiera risker relaterade till mark- och vattenförhållanden
  • Mobilitetsutredning - helhetslösningar för att göra Svärtinge attraktivt att bo och leva i, samt för att stödja hållbara transporter och tillväxt
  • Enkät till Svärtinges invånare (i samband med mobilitetsutredningen) för att undersöka deras resmönster och identifiera eventuella brister i tillgänglighet och service
  • Intern och extern dialog med parter från samhällsbyggnadskontoret, kultur- och fritidsnämnden, Nodra, Östgötatrafiken, Finspångs kommun, länsstyrelsen samt markägare

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Svärtinge har varit vilande sedan vintern 2022 på grund av resursbrist. Planarbetet återupptas under våren 2024 och projektet kommer ha en tydlig politisk förankring och en bred medborgardialog.

Om processen

Utarbetandet av planen sker enligt den lagstadgade processen för att ta fram en översiktsplan. Nu startar arbetet med att ta fram ett förslag.

Kontakt

Översiktsplanerare Ellinor Lindenmo & Raymond van der Heijden.

raymond.vanderheijden@norrkoping.se

Samrådet avslutat

Tack för alla synpunkter som inkommit under samrådet för Förslag till Översiktsplan för Norrköpings kommun. Samrådet är nu avslutat och det går därmed inte längre att skicka in synpunkter på samrådsförslaget.

Vad händer nu?

Kommunen kommer nu att utveckla och konkretisera planförslaget utifrån de synpunkter som kommit in under samrådet. Handlingen kommer sedan att skickas ut på granskning, då kommer det återigen att finnas möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna som inkommit under samrådet med kommunens kommentarer kommer du att kunna ta del av i en samrådsredogörelse som är en del av den färdiga granskningshandlingen. Den färdiga granskningshandlingen förväntas kunna skickas ut på granskning under första kvartalet 2025. Sista steget i processen är antagande som är ett politiskt beslut i kommunfullmäktige.

Se gärna vår film om varför vi behöver en översiktsplan

Kontakt: Översiktsplanerare Jana Rosenqvist, projektledare

jana.rosenqvist@norrkoping.se

Norrköpings kommun och Linköpings kommun arbetar med en reviderad gemensam översiktsplan för Norrköpings och Linköpings kommun. Syftet är att stärka den långsiktiga samverkan mellan Östergötlands två storregionala nodstäder.

Om planarbetet

Norrköpings kommun har tillsammans med Linköpings kommun en gemensam del av respektive kommuntäckande översiktsplan – Gemensam översiktsplan för Linköping och Norrköping, antagen av kommunfullmäktige i juni 2010.

År 2021 gjordes en aktualitetsprövning av Norrköpings kommuns översiktsplan. Den gemensamma översiktsplanen för Linköping och Norrköping bedöms i huvudsak vara aktuell och stämmer väl överens med kommunens översiktliga planering.

År 2022 godkändes en förstudie med syfte att utreda frågan om hur det fortsatta arbetet med den gemensamma översiktsplaneringen skulle se ut. Resultatet av förstudien slår fast att kommunerna även fortsättningsvis ska ha en gemensam vision och utvecklingsinriktning. I förstudien gavs rekommendationen att revidera den gemensamma översiktsplanen från 2010 i begränsad omfattning.

Syftet med projektet är att genom gemensam översiktlig planering stärka den långsiktiga samverkan mellan Östergötlands två nodstäder och värna och utveckla de positiva effekter som den gemensamma översiktsplanen från 2010 har bidragit till.

I januari 2024 tog kommunstyrelsen beslut om att påbörja planarbetet med Gemensam översiktsplan för Norrköping och Linköping.

Projektet ska resultera i:

  • En uppdaterad version av den gemensamma delen av översiktsplanen för Norrköping och Linköping.
  • En gemensam framtidsbild för kommunernas långsiktigt hållbara utveckling av den fysiska planeringen i Norrköpings och Linköpings kommuner.
  • Platsspecifika och principiella utvecklingsinriktningar för att nå den gemensamma visionen.

Om processen

Utarbetandet av planen sker enligt den lagstadgade processen för att ta fram en översiktsplan. Nu pågår arbetet med att ta fram ett förslag. Förslaget beräknas kunna gå ut på samråd under slutet av 2024.

Kontakt

Översiktsplanerare Clara Andersson, projektledare och
Max Håkansson bitr. projektledare.

Frågor om projektet kan ställas till clara.andersson2@norrkoping.se

Fördjupning av översiktsplan

Fördjupning av översiktsplanen för Händelö syftar till fortsatt utveckling av Händelö som ett transportcentrum. Planen ska fungera som kunskapsunderlag och vägledning vid framtida etableringar av verksamheter, planering av väg och järnvägsprojekt samt hamnens utbyggnad. Framtida avvägningar mellan olika intressen ska även underlättas av planen.

Fördjupning av översiktsplanen för Händelö antogs i maj 2006. I den senaste aktualitetsförklaringen fastställs att planen i huvudsak är aktuell.

Händelö Pdf, 3.7 MB.

Industrilandskapet i Norrköping utgör en unik miljö som har ett högt bevarandevärde för staden. Fördjupningen av översiktsplanens syfte är att denna miljö ska utvecklas med hänsyn områdets nuvarande karaktär. Bland annat Universitet, kunskapsintensiva företag, stenstadskaraktären och Strömmen nämns som viktiga aspekter för den framtida utvecklingen.

Fördjupning av översiktsplanen för Industrilandskapet i Norrköping antogs i maj 2006. Planen bedömdes vid senaste aktualitetsförklaringen som i huvudsak aktuell.

Industrilandskapet Pdf, 19.7 MB.

Syftet med fördjupning av översiktsplanen för Kimstad är att orten ska kunna fortsätta växa och nyttja den potential för ett hållbart vardagsliv som ortens pendeltågstation skapar. Planen möjliggör för 2 000-3 000 nya invånare.

Fördjupning av översiktsplanen för Kimstad antogs i december 2007. Planen bedömdes vid den senaste aktualitetsförklaringen vara aktuell, även om stora delar av planen är genomförda.

Kimstad Pdf, 5.3 MB.

Krokek och Strömsfors är populära samhällen med en hundraårig historia. Orterna har mycket att erbjuda redan idag men kan erbjuda mer och detta till så många fler. Kommunen har därför gjort en fördjupning till översiktsplanen för Krokek och Strömsfors med förslag på en fortsatt utveckling av orterna.

Målet med fördjupningen av översiktsplanen är att hitta förutsättningar för en hållbar utveckling av orterna. Översiktsplanen ger vägledning inför beslut om hur den byggda miljön och mark- och vattenområden kan användas, utvecklas och bevaras.

Översiktsplanen för Krokek och Strömsfors antagen

Den 26 april 2021 beslutade kommunfullmäktige att anta den fördjupade översiktsplanen för delen Krokek och Strömsfors. I den antagna planen visas möjligheter att planlägga för totalt cirka 1 000 nya bostäder med mera.

Dokument

Beslutsprotokoll Pdf, 438.8 kB.

Fördjupning av kommunens översiktsplan för delen Krokek – Strömsfors, 26 april 2021 Pdf, 16.7 MB.

Länsstyrelsens yttrande Pdf, 249.7 kB.

Miljökonsekvensbeskrivning, 2020 Pdf, 1.7 MB.

Utlåtande granskningshandling Pdf, 838.8 kB.

Dokument som den fördjupade översiktsplanen hänvisar till:

Den planerade byggnationen av Ostlänken, en ny järnvägssträckning mellan Järna och Linköping, ger nya förutsättningar för en pendeltågsstation i Norsholm. Fördjupning av översiktsplanen syftar till att visa på en hållbar utveckling av Norsholm, till en småstad med upp till 9 000 invånare med en centralt placerad station.

Fördjupning av översiktsplanen för Norsholm antogs i november 2015. Planen bedömdes vid den senaste aktualitetsförklaringen vara i huvudsak aktuell.

Norsholm Pdf, 35.9 MB.

Fördjupning av översiktsplan för Resecentrum och södra Butängen visar på en fortsatt utveckling av området där resecentrum blir en effektiv bytespunkt och en innerstadsmiljö byggs upp runt järnvägsspåren, som en utvidgning av Norrköpings innerstad. I den senaste aktualitetsförklaringen bedömdes att planen är aktuell och ger stöd åt det planprogram som är under framtagande och planeras godkännas under våren 2022.

Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen antogs i juni 2010.

Resecentrum och södra Butängen Pdf, 3.1 MB.

Resecentrum och södra Butängen – Plankarta Pdf, 3.1 MB.

Fördjupningen av översiktsplanen för Svärtinge är föråldrad och behöver ersättas. Den är i hög grad genomförd men fortfarande finns det ytor för allmän service som ännu inte tagits i anspråk.

I den senaste aktualitetsförklaringen bedömdes att planen behöver ersättas. Arbetet med att ta fram en ny plan pågår och denna plan fortsätter att gälla fram tills att den nya är antagen.

Även Svärtinge är en prioriterad utvecklingsort i översiktsplanen för landsbygden. Fördjupning av översiktsplanen för Svärtinge antogs i maj 1984. 

Just nu är arbetet med översiktsplanen för Svärtinge satt på paus. Tidplanen för planarbetet ska uppdateras inom kort.

För mer information eller frågor kan ni vända er till

Johan Mases, chef enheten för Översiktlig planering

Telefon: 011-15 24 34

E-post: johan.mases@norrkoping.se

Svärtinge Pdf, 8.9 MB.

Syftet med fördjupning av översiktsplanen för Åby och Jursla är att visa hur de två områdena kan utvecklas. Åby och Jursla är attraktiva områden för både bostadsbyggande och verksamheter, tack  närheten till Norrköpings stad och det strategiska läget vid järnväg och väg, samt de natursköna omgivningarna. Planen pekar ut områden som är extra lämpliga för olika typer av utveckling då mängden exploateringsbar mark är begränsad.

Fördjupningen av översiktsplanen för Åby och Jursla antogs i december 2018.

Åby och Jursla Pdf, 13.3 MB.

Fördjupningen av översiktsplanen för Östra Husby från 1989 bedömdes vid senaste aktualitetsförklaringen 2021 som inaktuell och upphävs därmed.

Mer information:

Aktualitetsförklaring 2021 Pdf, 13.6 MB.

Tillägg till översiktsplan

Framsida till dokumentet trafikstrategi för Norrköping

Trafikstrategi för Norrköping är ett tematiskt tillägg till översiktsplanen och syftar till att skapa en långsiktig plan för trafiksystemet med orden framkomlighet och tillgänglighet i fokus. Trafikstrategin hanterar trafikområdena gång, cykel, kollektivtrafik, bil och gods. Utöver dessa trafikslag behandlas människan i staden kopplat till trafiksystemet. Planen är kommunövergripande med ett fokus på stadsdelar, tätorter och stråk. Målet med trafikstrategin är att skapa ett ökat hållbart resande för att klara av en befolkningstillväxt.

Den 25 april 2022 beslutade kommunfullmäktige att anta trafikstrategi för Norrköping.

Digital antagandehandling: Trafikstrategi för Norrköping

Tillhörande dokument:

Vindkraft – tillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommun tar upp förutsättningar inom Norrköpings kommun för vindkraftsetableringar på en översiktlig nivå.

Vindkraft - tillägg till översiktsplanen för Norrköpings kommun antogs i september 2013. Planen bedöms vid senaste aktualitetsförklaringen som i huvudsak aktuell, men att den ska revideras.

Vindkraft Pdf, 33.4 MB.

Planeringsunderlag

Översiktsplan för staden (2017) är begränsad i behandlingen av de centrala delarna av staden. Som svar på detta har förstudien Strategi centrala staden tagits fram.

Förstudien beskriver hur centrala staden i Norrköping har utvecklats och sammanställer kunskap och analyser om nuläget och den framtid som kommunen konkret planerar för. Den presenterar en strukturbild och ett antal rumsliga strategier för en långsiktigt hållbar utveckling av stadsvärden. Förstudien fungerar även som input till en framtida strategisk handlingsplan för utveckling av det offentliga rummet. Förstudien utgör underlag i den kontinuerliga översiktliga planeringen.

Strategi centrala staden Pdf, 108.1 MB.

Strategi centrala staden (kortversion) Pdf, 76.2 MB.

Att säkra mark och fysiska förutsättningar för att Norrköpings näringsliv ska kunna utvecklas långsiktigt är en viktig fråga vid uppdatering av Norrköpings översiktsplan. Under hösten 2021 har en förstudie kring verksamhetsmark genomförts i syfte att öka kunskapen och skapa en gemensam utgångspunkt. Förstudien består av nulägesbeskrivning, omvärldsanalys och underlag för utbyggnadsordning. Förstudien kommer utgöra underlag i framtagandet av nästa översiktsplan.

PM Förstudie verksamhetsmark Pdf, 2.2 MB.

Syftet med jordbruksmarksstudien är att undersöka möjligheten att ta fram en kvantifierbar metod och övergripande kunskapsunderlag kring jordbruksmarkens kvaliteter.

Jordbruksmarksstudien ska ge ett fördjupat kunskapsunderlag som kan användas i olika processer idag och i vidare arbete mot nästa översiktsplan. Det är i nästa översiktsplan som avvägningar mot andra intressen kommer ske.

Kunskapsunderlag för jordbruksmark Pdf, 15.5 MB.

Bilaga GIS-metod Pdf, 217.7 kB.

Syftet med kunskapsunderlaget för grönstruktur är att beskriva nuläge och ge förslag på utveckling för att Norrköpings stad ska ha en funktionell framtida grönstruktur.

Kunskapsunderlaget för grönstruktur konkretiserar tidigare ställningstaganden från översiktsplanen och andra styrdokument för att ge ett fördjupat kunskapsunderlag som kan användas i olika processer idag och vidare i arbetet mot nästa översiktsplan. Det är i nästa översiktsplan som avvägningar mot andra intressen kommer att ske.

Kunskapsunderlag för grönstruktur Pdf, 25.1 MB.

Bilagor

Kontakt

Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping