Karlhedsparken får nytt liv

Skiss som visar hur parken är tänkt att se ut

I hjärtat av Ektorp ligger Karlshedsparken som under 2025 kommer rustas upp och utvecklas med miljöer för återhämtning, samvaro, lek och lärande.

Gång- och cykelstråken förbättras och binder samman viktiga målpunkter så det blir lättare att ta sig till och kring parken.

Ett stort fokusområde för parken är det gröna kulturarvet och biologisk mångfald. Det innebär att grönstrukturen ska bidra till en rik biologisk mångfald genom att bland annat bevara och stärka de gröna miljöer som idag finns i området.

Ektorp möter konsten

Konsten kommer att få ta plats i Kalhedsparken. Ledorden för arbetet med konsten är lärande, berättande, naturupplevelser, rörelse, delaktighet, ekologi och samhälle. Uppdraget genomförs i samarbete med Hyresbostäder, Konstmuseet, konstnär och barn i området.

Konsten ska utveckla parkens kvaliteter med fokus på det gröna klassrummet. Konsten kommer kunna bidra med fantasifulla, poetiska, taktila, berättande och oväntade konstinslag och uppmuntra människor att upptäcka hela parken.

Västra staden

Projektet är en del av Västra staden som är ett samhällsbyggnadsprojekt som omfattar delar av stadsdelarna Kneippen, Ektorp och Såpkullen. Projektområdet ska utvecklas och kompletteras med omkring 2 000 nya bostäder, kommunal samhällsservice, förädlade grönområden, om- och ny byggnation av gång- och cykelkopplingar och övrig infrastruktur.

Med projektet västra staden utvidgas innerstaden och plats ges till nya bostäder och attraktiva och livfulla offentliga rum.

Planerad publicering i e-avrop:
Planerad byggstart: våren 2025
Planerat färdigställande: hösten 2025
Kontakt: Projektledare Lars Bladh, 011-15 79 21,
e-post: lars.bladh@norrkoping.se. Byggledare Lisa Malmström, e-post: lisa.malmstrom@norrkoping.se, telefon: 011-15 31 41.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping