Ljura bäck flygplatsstråket - etapp 1

Tidigare porlade Ljura bäck genom Norrköpings södra delar men under 1960-talet grävdes delar av bäcken ner i tunnlar under marken, så kallade kulvertar. Bäcken är drygt 1 mil lång.

Beviljat stöd från Myndigheten av samhällsskydd och beredskap (MSB)

Norrköpings kommun får 20 miljoner kronor i stöd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för förebyggande åtgärder mot översvämningar vid Ljura bäck.

– Detta är verkligen ett win-win-projekt där vi åtgärdar en översvämningsrisk och samtidigt låter Ljura bäck få ett lite mer naturligt lopp som saktar ner vattnets hastighet och på så sätt kan naturvärdena och vattnets kvalitet förbättras. Det har varit en lång process så det är fantastiskt att åtgärderna nu kan starta och att vi fått 20 miljoner kronor för att täcka kostnaderna. Samtidigt passar vi på att göra Ljura bäck mer tillgänglig för allmänheten genom en serviceväg och bro som anläggs över bäcken, säger Elke Myrhede, projektsamordnare.

Under 2011 drabbades Risängen med omgivningar av en översvämning som drabbade ett flertal fastigheter med stora kostnader som följd – och det var ingen engångsföreteelse. Årligen sker mindre översvämningar i Ljura bäcks nedre lopp. För att åtgärda det har Norrköpings kommun sökt och beviljats 20 miljoner kronor i "statsbidrag för förebyggande av åtgärder mot naturolyckor i befintlig bebyggelse" av MSB.

Bäcken ska nu få större utrymme i åfåran med hjälp av nya svämplan och högflödesfåror. Utvidgningen minimerar också risken att Arkösundsvägen, riksvägen/Söderleden samt Lindövägen översvämmas.

– Ljura bäck är viktig eftersom den avleder stora mängder naturflöden och dagvatten från ungefär en tredjedel av Norrköping. Det nya klimatet med intensivare regn kräver att vi ser över vår infrastruktur för hur vi hanterar vatten i kommunen. Det finns ett stort behov av åtgärder framöver och det är bra att det finns statsbidrag att söka. På så sätt har vi råd och möjlighet genomföra fler åtgärder framöver, säger Maria Rothman, vattenstrateg.

Entreprenaden startar nu med avverkning längs med åsträckan mellan Arkösundsvägen och Sjötullsgatan.

Ansökan för ombyggnad

Norrköpings kommun planerar att ansöka om tillstånd för en ombyggnad av Ljura bäck. Syftet är att översvämningssäkra bäcken mellan Arkösundsvägen och Packaregatan, delsträcka 1 (flygplatsstråket). Åtgärderna innebär att ett 100-årsflöde kan passera och bidrar samtidigt till att öka vattendragets naturvärden genom att översvämningsytor anläggs. Översvämningsytorna består av högflödesfåror och så kallade trestegsdiken där vattnet kan breda ut sig längs bäcken vid höga flöden.

Åtgärderna berör fastigheterna

  • Norrköping Risängen 1:1
  • Norrköping Risängen 4:7
  • Norrköping Risängen 2:1
  • Norrköping Sylten 4:6
  • Norrköping Sylten 4:1

Planerade åtgärder utgör vattenverksamhet som kräver tillstånd av mark- och miljödomstolen enligt 11 kap miljöbalken.

Planerad byggstart detaljprojektering: vintern 2022
Planerad byggstart entreprenad: hösten 2023
Planerat färdigställande: sen vinter 2024

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping