Norra Vilbergen får ny cykelbana och park

Vilbergsgatan ombildas till en attraktiv stadsgata med bebyggelse längs gatan, gång- och cykelväg samt trädplanteringar. Inom projektet skapas också en park med ny lekmiljö.

Karta över Norra Vilbergen med markerad områden för ny gång- och cykelväg samt ny park.

Orange linje markerar aktuellt område för ombyggnation av Vilbergsgatan och Urbergsgatan, grön linje markerar gång- och cykelväg och inom cerise område skapas en ny park.

Trädplanteringar görs på båda sidor om gatan med gång- och cykelväg på norra sidan om gatan och gångväg på södra sidan. En gräsremsa ska avskilja körytan från gångbanan. Befintliga träd längs Vilbergsgatan är skyddade och ska bevaras.

Vid tre platser längs med Vilbergsgatan där anslutning till andra gator sker förespråkas annan markbeläggning än övrig gata. Syftet är att skapa variation i sträckan, förstärka naturliga kopplingar samt sänka hastigheten på Vilbergsgatan.

I projektet ingår också ombyggnation av gång- och cykelväg mellan Söderleden och Urbergsgatan. Ombyggnationen ska förbättra framkomligheten för gång och cykel längs befintligt huvudcykelstråk etersom upprustningen medför högre kvalitet och standard.

Park med lekmiljö

En ny bostadsnära park ska anläggas i norra planområdet med målet att vara en mötesplats för alla åldrar. En ny lekmiljö skapas, gångvägar rustas, bouleplan utökas, befintlig bollplan förbättras och nya träd och planteringar anläggs.

I området behöver man undersöka möjligheter för dagvattnet och behov av eventuell fördröjning.

Projektet görs i samarbete med Nodra AB.

Planerad publicering i e-avrop:
Planerad byggstart:
Planerat färdigställande:

Projektledare: Fanny Nordahl, projektledare Sweco. Telefon: 0703-62 83 05.
E-post: fanny.nordahl@sweco.se.

Projektsamordnare: Erik Strand, Projekt stadsmiljö infrastruktur, samhällsbyggnadskontoret. Telefon: 011-15 38 85. E-post: erik.strand@norrkoping.se.

Tecknad skiss över hur gräs och träd placeras i förhållande till gång- och cykelbanor samt köryta för biltrafik.

Förslag på hur Vilbergsgatan kan komma att se ut med gräsremsor som avskiljare.