Ny gång- och cykelväg längs Repslagaregatan

Karta som visar att Repslagaregatan ska byggas om mellan Östra Promenaden och Kristinagatan

Gång- och cykelväg på Repslagaregatan. Detta projekt är grönmarkerat och det tidigare genomförda projektet är orange.

Nu byggs Repslagaregatan om för att bli bättre för cyklister och gående. I samband med detta passar vi också på att göra området bättre förberett för att hantera regn. Växtbäddar mellan cykelvägen och körbanan kommer inte bara bli ett fint inslag i området utan kommer även hjälpa till att fördröja dagvatten.

Arbetet inkluderar att förbättra förutsättningarna för cyklister, trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter samt fördröjning av dagvatten genom växtbäddar mellan cykelväg och körbana.

Projektering startas november 2023 och entreprenad startas juni 2024. Projektet planeras färdigställas inom 2024.

Sidan kommer att uppdateras under projektets gång.

Planerad publicering i e-avrop: vår 2024
Planerad byggstart:
sommar 2024
Planerat färdigställande: vinter 2024
Kontakt: Projektledare Anneli Bellinger, epost: anneli.bellinger@norrkoping.se

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping