Sandbyhov 30

Sandbyhov bild över torget

Bild: Hemsö

Området Sandbyhov 30 med närområde i Norrköpings kommun ska moderniseras och omvandlas från ett gammalt institutionsområde till bostadsområde. Det är på initiativ från fastighetsägaren Hemsö.

En del av marken behålls av mark- och fastighetsägaren medan en del av marken övergår i kommunal ägo.

Enligt detaljplanen är huvuddelen av gator, parker och torg allmän plats.

Nya parker och torg ska anläggas och infrastrukturen ska byggas ut. Befintliga fastighetsägare kommer att bygga nya bostäder i form av radhus och flerbostadhus. Det har byggts en ny sporthall samt en vårdcentral.

Arbeten kommer att ske i etapper.

Etapp 1, vilket är den gula och gröna sträckningen. Påbörjades vår/sommar 2019 och färdigt sommaren 2021.

Etapp 2. byggstart under sen hösten 2022 (Gator och cykelvägar samt Blomsterängsparken)

Etapp 3. Projektering pågår (Lasarettsparken och torget)


Allmän plats
Sanbyhov Karta över allmänplats

Grön-blått stråk

Som en länk mellan parken i Sandbyhov och det nya torget kommer ett så kallat grön-blått stråk att byggas. Det innebär att grönytan som omger gång/cykelvägen ska kunna fördröja vatten vid större nederbördsmängder. Vattnet kommer sakta att sjunka undan och blir således inte stående intill gångstråket. Grön-blåa lösningar såsom denna är en del i att klimatanpassa staden samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas och de rekreativa värdena i stadsmiljön höjs.

Blomsterängsparken

Runt kullen på Blomsterängen kommer en ny lekmiljö att byggas. Vi satsar bland annat på en fortsatt rolig pulkabacke, klätterlek och härliga sittplatser i både sol och skugga.

För en hållbar dagvattenhantering planeras även för en nedsänkt yta intill Blomsterängsparken. Om det faller mycket regn under sommaren skulle vatten kunna bli stående och skapa en damm. Under vintern kommer troligtvis ytan alltid vara tom.

Hundrastgård
Kartbild över platsen för hundrastgård


Då hela Sandbyhovsområdet är under utveckling har hundrastgården behövt flyttas för att ge plats åt byggnader. Snart är det dags igen då Blomsterängsparken ska börja byggas. På kartan ser du den tilltänka platsen och flytten kommer att ske någon gång under sommaren/hösten 2019.

Infrastruktur, gator och belysning
Karta över nya vägar


Ny infrastruktur, gator inklusive gång och cykelväg samt belysning kommer att byggas i området.

Under sommaren 2019 började Norrköpings kommun arbetet med
gatu- och belysningsarbeten i området. Gator mellan Hagagatan i söder
och Lottgången i norr ska förbindas med varandra.

Den gula och den gröna sträckningen är genomfört i etapp 1,
den blåmarkerade ska genomföras i etapp 2.

Planerad byggstart: våren/sommaren 2019 för etapp 1. Hösten 2022, etapp 2

Planerat färdigställande: 2026 (avser hela området)

Kontakt: Christoffer Nicklasson, telefon: 011 15 60 89, e-post: christoffer.nicklasson@norrkoping.se. Daniella Aman, telefon: 011-15 18 05, e-post: daniella.aman@norrkoping.se.

Drift och underhåll av befintliga vägar innan ny infrastruktur är färdigställd: Hemsö AB, telefon: 011-19 07 00, e-post: kontaktaoss@hemso.se.

Information om skolor och sporthall:
Norrevo Fastigheter AB, telefon: 011-21 09 90, e-post: info@norrevo.se.

Infrastruktur och allmän platsmark (torg och parker):
Norrköpings kommun, Christoffer Nicklasson, telefon: 011 15 60 89, e-post: christoffer.nicklasson@norrkoping.se. Daniella Aman, telefon: 011-15 18 05, e-post: daniella.aman@norrkoping.se.

Övrig fastighetsutveckling och byggnationer i området:
Hemsö AB, telefon: 011-19 07 00, e-post: kontaktaoss@hemso.se.

Entreprenör för etapp 1:
Åhlin&Ekeroth, telefon: 011-12 65 95, e-post: info@ahlin-ekeroth.se.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping