Sandbyhov 30

Sandbyhov bild över torget

Bild: Hemsö

Området Sandbyhov 30 med närområde i Norrköpings kommun ska moderniseras och omvandlas från ett gammalt institutionsområde till bostadsområde. Det är på initiativ från fastighetsägaren Hemsö.

En del av marken behålls av mark- och fastighetsägaren medan en del av marken övergår i kommunal ägo.

Enligt detaljplanen är huvuddelen av gator, parker och torg allmän plats.

Nya parker och torg ska anläggas och infrastrukturen ska byggas ut. Befintliga fastighetsägare kommer att bygga nya bostäder i form av radhus och flerbostadshus. Det har byggts en ny sporthall samt en vårdcentral.

Arbeten kommer att ske i etapper.

Etapp 1, vilket är den gula och gröna sträckningen. Påbörjades vår/sommar 2019 och färdigt sommaren 2021.

Etapp 2. byggstart vecka 43 2022 (Gator och cykelvägar samt Blomsterängsparken) klart under Q4 2023.

Etapp 3. Projektering klar(Lasarettsparken och torget). Trolig byggstart under år 2025.

Sanbyhov Karta över allmänplats

Grön-blått stråk

Som en länk mellan parken i Sandbyhov och det nya torget kommer ett så kallat grön-blått stråk att byggas. Det innebär att grönytan som omger gång/cykelvägen ska kunna fördröja vatten vid större nederbördsmängder. Vattnet kommer sakta att sjunka undan och blir således inte stående intill gångstråket. Grön-blåa lösningar såsom denna är en del i att klimatanpassa staden samtidigt som den biologiska mångfalden gynnas och de rekreativa värdena i stadsmiljön höjs.

Blomsterängsparken

Runt kullen på Blomsterängen kommer en ny lekmiljö att byggas. Vi satsar bland annat på en fortsatt rolig pulkabacke, klätterlek och härliga sittplatser i både sol och skugga.

För en hållbar dagvattenhantering planeras även för en nedsänkt yta intill Blomsterängsparken. Om det faller mycket regn under sommaren skulle vatten kunna bli stående och skapa en damm. Under vintern kommer troligtvis ytan alltid vara tom.

Kartbild över platsen för hundrastgård

Hundrastgården finns där det står tilltänkt ny position hundrastgård.

Karta över nya vägar

Ny infrastruktur, park, gator inklusive gång och cykelväg samt belysning kommer att byggas i området.

Den gula och den gröna sträckningen är genomförd i etapp 1,
den blåmarkerade genomförs i etapp 2.

Planerad byggstart: våren/sommaren 2019 för etapp 1. Hösten 2022, etapp 2

Planerat färdigställande: Etapp 1 är klar. Etapp 2 klar under Q4 2023. Etapp 3 klar under 2026

Kontakt: Daniella Aman, telefon: 011-15 18 05, e-post: daniella.aman@norrkoping.se.

Drift och underhåll av befintliga vägar innan ny infrastruktur är färdigställd: Hemsö AB, telefon: 011-19 07 00, e-post: kontaktaoss@hemso.se.

Information om skolor och sporthall:
Norrevo Fastigheter AB, telefon: 011-21 09 90, e-post: info@norrevo.se.

Infrastruktur och allmän platsmark (torg och parker):
Daniella Aman, telefon: 011-15 18 05, e-post: daniella.aman@norrkoping.se.

Övrig fastighetsutveckling och byggnationer i området:
Hemsö AB, telefon: 011-19 07 00, e-post: kontaktaoss@hemso.se.

 

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping