Smedby IP blir bostadsområde

Ett nytt bostadsområde formas där Smedby IP låg tidigare. Målet är att komplettera Smedby med minst 180 nya bostäder och en förskola.

Kartbild över fastigheten Smedby 6:1 med gator och parkområde.


På ytan Smedby 6:1 kommer det att byggas bostäder av olika slag samt en park med lekplats och en förskola. Totalt planeras för cirka 35 bostäder i form av radhus, parhus och villor samt ungefär 150 bostäder i flerfamiljshus. 112 parkeringsplatser anläggs också i området.

Den norra delen kommer att bestå av lägre och tätare radhus, parhus och friliggande hus. Conlega har markanvisning på det norra området. Den södra delen kommer att bebyggas av Grundingen Fastighets AB med flerbostadshus och förskola.

Norrköpings kommun ansvarar för att anlägga gator, gång- och cykelvägar, belysning, park och lekplats. En befintlig cykelbana kommer att anpassas för att ansluta bättre till huvudgatan.

Nodra bygger ut ledningsnätet för vatten och avlopp samt anlägger en dagvattendamm. Regn- och smältvatten från tak och vägar kommer att rinna till en grönyta i området och ner i dagvattendammen som fördröjer dagvattnet.

Inför byggstart görs en riskanalys över hur de som bor intill byggplatsen kan påverkas under byggtiden. Innan byggstart görs en yttre besiktning av befintliga hus i området och mätare sätts ut på några av husen för att mäta vibrationer. I vissa fall görs också invändiga besiktningar och då kontaktas fastighetsägaren direkt.

Planerad byggstart: sommaren 2024

Planerat färdigställande av allmän mark: sommaren 2025

Kontakt: Projektsamordnare Jan Holmberg, Projekt stadsmiljö infrastruktur. Telefon: +4611152835 E-post: jan.holmberg2@norrkoping.se

Projektledare Vedat Kelmendi, SWECO Telefon: +4670-869 02 28
e-post: vedat.kelmendi@sweco.se