Trimningsåtgärder i befintligt gång- och cykelnät

Kommunens gång- och cykelvägar har växt fram i takt med stadens utveckling över lång tid och med olika förutsättningar på olika platser. Olika utformning ger svårigheter för trafikanter att uppfatta trafikmiljön på ett enhetligt sätt. Det finns därför ett behov av så kallade trimningsåtgärder för att bidra till en säker och trygg resa på gång- och cykelvägar som finns idag.

De gång- och cykelvägar som finns ska möta trafikanters behov av framkomlighet och säkerhet idag och i framtiden. Detta för att göra det möjligt för fler fotgängare och cyklister att snabbt, smidigt och säkert ta sig till målpunkter i staden.

Förbättringarna ska ge bättre framkomlighet och tydlighet. Nya cykelvägar byggs inte inom ramarna för detta projekt, utan målet är förbättringar av befintlig infrastruktur.

Förbättringarna innebär bland annat:

  • Kantstenssänkning
  • Målning
  • Cykelöverfarter
  • Markeringar/skytlning för väjningsplikt
  • Flytt av stolpar och pollare
  • Förstärkt belysning
  • Nya cykelställ/utrustning
  • Förändrad prioritering i trafiksignaler för bättre framkomlighet

Planerad byggstart: hösten 2023
Planerat färdigställande: 2026
Projektledare: Martin Nygren, e-post martin.nygren@norrkoping.se, telefon 011-15 33 92.

Kartbild som visar området där det kommer byggas. Stockholmsvägen.Förstora bilden

Orange markering visar områden som berörs av arbetet. Klicka på bilden för att se den större.

Kontakt
Samhällsbyggnadskontoret

Förvaltningshuset Rosen
Trädgårdsgatan 21
601 81 Norrköping