Björnö 1:1 (marin verksamhet), Vikbolandet

Program tillhörande detaljplan för del av fastigheten Björnö 1:1 (marin verksamhet) inom Vikbolandet i Norrköpings kommun

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 1 mars 2011, § 40.

Syftet med programmet var att pröva förutsättningarna för att utveckla Björnö marina. Detta skulle ske med hänsyn till den värdefulla naturmiljön. Målet var att göra en god avvägning mellan bevarande av befintliga värden och exploatering.

Godkända handlingar

Program Pdf, 1.7 MB.
Behovsbedömning Pdf, 1004.3 kB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 2.3 MB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.