Jursla 1:26, Jursla

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Jursla 1:26 med närområde inom Jursla i Norrköpings kommun

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet 2 november 2010, § 244 .

Syftet med programmet var att pröva möjligheten att skapa större byggrätter för befintlig bebyggelse, samt att pröva möjligheten för skapandet av nya tomter för småhusbebyggelse inom programområdet.

Godkända handlingar

Program Pdf, 3.2 MB.
Behovsbedömning Pdf, 1 MB.

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.