Kvarntorp 7:3, Åby

Program tillhörande detaljplan för fastigheten Kvarntorp 7:3 med närområde inom Åby i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden har godkänt programmet den 9 oktober 2012, § 197.

Stadsplaneringsnämnden beslutar att ett nytt torg enligt programmets huvudalternativ utreds i detaljplanen.

Syftet med programmet var att ge riktlinjer för utveckling av bostadsbebyggelse blandat med centrumverksamheter och grönytor inom ett centralt beläget stråk i Åby.

Gällande handlingar

Program Pdf, 1.4 MB.
Behovsbedömning Pdf, 565.8 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 567.6 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.