Lindö 2:1 (Lindö småbåtshamn), Lindö

Program tillhörande detaljplan för del av fastigheten Lindö 2:1 med närområde (Lindö småbåtshamn) inom Lindö i Norrköpings kommun

Kommunfullmäktige godkände programmet den 30 januari 2012, § 4.

Syftet med programmet var att utreda förutsättningar för en framtida upprustning och utveckling av hamnområdet och de offentliga ytorna samt att pröva förutsättningarna för ett attraktivt, vattennära boende samt verksamheter, service och handel. Lindö småbåtshamn har stor utvecklingspotential och är ett utflyktsmål för många Norrköpingsbor.

I planområdet för programmet ingår även norra delarna av Lindö hamn samt del av Abborrebergs utflyktsområde för att få en helhetsbild av området.

Godkända handlingar

Program Pdf, 2.2 MB.
Kartbilaga Pdf, 1023.1 kB.
Behovsbedömning Pdf, 456.4 kB.

Samrådsredogörelse finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.