Marby-Unnerstad, Dagsberg

Program för Marby-Unnerstad inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 25 maj 2005, § 94.

Syftet med programmet var att visa hur Marby och Unnerstad med närområde kan planläggas och vilka konsekvenserna blir om befintligt fritidsboende omvandlas till permanentboende, ny bostadsbebyggelse uppförs i området och befintlig småbåtshamn utvecklas till en mer permanent småbåtshamn med tillhörande service.

Gällande handlingar

Program Pdf, 17.9 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 329.7 kB.

Samrådsredogörelsen finns inte upplagd på kommunens webbplats med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av handlingen.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.