Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats), Smedby

Program tillhörande detaljplan för del av Smedby 6:1 (Smedby idrottsplats) inom Smedby i Norrköping

Stadsplaneringsnämnden godkände programmet den 29 januari 2013, § 11.

Syftet med programmet var att undersöka möjligheterna för förtätning av bostadsbebyggelse inom området. För att få ett samlat perspektiv på området gjordes även ett översiktlig studie på Lidagatan och närområdet kring idrottsplatsen. Programmet belyser möjligheter och hinder i det fortsatta detaljplanearbetet.

Godkända handlingar

Program Pdf, 1.3 MB.
Behovsbedömning Pdf, 497.6 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 520.6 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.