Diademet 2 och Vrinnevi 5:5 (Norra Vrinnevi)

Program inför detaljplan för fastigheterna Diademet 2 och Vrinnevi 5:5 med närområde (Norra Vrinnevi) inom Vrinnevi i Norrköpings kommun

Syftet med planarbetet är att undersöka möjligheterna att binda samman Norra Vrinnevi med resten av staden och att skapa ett bättre sammanhang inom området. I en öppen process studeras möjligheterna att uppnå detta genom en anpassning av gatunätet, förlängning av spårvagnsnätet och genom att tillfoga ny bebyggelse och förbättra grönstrukturen i området.

Projektet skapar förutsättningar för att få en stad att växa fram i små bitar på många ställen samtidigt genom en gradvis framväxt av nya aktiviteter, blandade verksamheter, ny bebyggelse och nya vägar.

Planförslaget handlar till viss del om ett nytt sätt att tänka inom stadsplanering. Detta är intressant men bedöms också tidskrävande. Därför har projektet pausats och det är oklart när planarbetet kommer att återupptas.

Samråd

Programmet var på samråd under hösten 2012.

Förhoppningen var att kunna iscensätta några små projekt för att på olika sätt aktivera området och för att väcka intresse. För vissa projekt krävs bygglov och ibland även ny detaljplan, men många kan genomföras redan med stöd av gällande planer. Ambitionen är att hitta former för hur de tankar som kommer upp ska kunna realiseras på ett enkelt sätt.

Under samrådstiden har arkitekterna bakom förslaget låtit uppföra en paviljong som har till syfte att kunna fungera som mötesplats och utställningslokal. Syftet med paviljongen är också att väcka frågan hos den som passerar - Vad skulle platsen kunna användas till?

När fler vill delta kan iscensättandet gå vidare i något som kallats Skala 1:1. Dessa projekt ska fungera som exempel under processens gång och förtydliga den övergripande idén om en småskalig utveckling där en mångfald av idéer kan rymmas och på sikt berika området och hela staden.

Samrådshandlingar:
Program Pdf, 3.4 MB.
Behovsbedömning Pdf, 123.4 kB.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplaneprograms förstasida.