Åby 20:2 och Åby 20:3, Åby

Detaljplan för fastigheterna Åby 20:2 och Åby 20:3 inom Åby i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är behålla och utveckla befintlig centrumverksamhet, som idag innehåller bland annat matbutik och tandvård, men också komplettera med ny bebyggelse med framförallt bostäder.

Planbesked

Den 13 april 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.