Aspfjärilen 2, Smedby

Detaljplan för fastigheten Aspfjärilen 2 inom Smedby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för verksamheter som lättare industri, kontor, lager, grossist, handel, showroom och enklare produktion.

Planbesked

Den 11 juni 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.