Berget 1:1, Berget

Detaljplan för del av fastigheten Berget 1:1 inom Berget i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att ersätta befintlig parkmark med kvartersmark, för att erbjuda mer omfattande evenemang på den holme som finns i anslutning till Louis De Geer Konsert & Kongress.

Planbesked

Den 15 februari 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.