Borg 17:6 (östra delen), Borg

Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:6 (östra delen) med närområde inom Borg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utrymmeskrävande industri och verksamheter med kompletterande anläggningar, exempelvis gator och teknisk infrastruktur. Planen syftar också till att bevara naturområden som kommer utgöras av allmän plats vilket innebär att allmänheten har tillgång till marken.

3D-modell som visar möjlig utformning över planområdet.

Planbesked

Den 8 september 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 14 september 2021, § 156.

Samråd

Den 9 maj - 1 juni 2022 är planförslaget ute på samråd och finns, under denna tid, tillgänglig i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping. Detaljplanen hanteras med utökat förfarande.

Samrådsmöten
Tillfälle 1
Digitalt samrådsmöte kommer att ske torsdagen den 19 maj 2022, mellan klockan 18.00-19.30. Länk till digitalt samrådsmöte kommer publiceras här inför mötet.

På det digitala mötet kommer planförslaget att presenteras och det kommer också att finnas möjlighet att ställa frågor.

Det digitala samrådsmötet kommer att hållas genom programmet Microsoft Teams. För att ansluta till mötet krävs en dator eller smartphone som är kompatibel med det programmet. Det kommer också vara möjligt att ringa in till mötet.

KLICKA HÄR FÖR ATT ANSLUTA TILL DIGITALT SAMRÅDSMÖTE

Guide till samrådsmöte via Teams Pdf, 250.9 kB. (Pdf, 250.9 kB)

Tillfälle 2
Samrådsmöte i form av ”öppet hus” kommer att ske
tisdagen den 24 maj 2022, drop in mellan klockan 18.00-19.30,
i Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping.

Vill du lämna synpunkter på planförslaget ska de lämnas senast den 1 juni 2022. Synpunkter måste lämnas skriftligt genom brev eller e-post och innehålla ditt namn och din adress. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping
eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 4.5 MB. (Pdf, 4.5 MB)
Planbeskrivning Pdf, 5.3 MB. (Pdf, 5.3 MB)
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 6.8 MB. (Pdf, 6.8 MB)
Kungörelse Pdf, 217.3 kB. (Pdf, 217.3 kB)

Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med en ny detaljplan för Klinga etapp 5 för att möjliggöra etablering av verksamhetsmark.

Klinga verksamhetsområde är ett expansivt område med ett strategiskt läge nära E4:an. Etapp 1 och 2 är utbyggt och etablerat sedan flera år tillbaka med bland annat bensinservice, snabbmatsrestaurang, småindustrier och kontor. Etapp 3 närmast E4:an är under projektering (förberedande planering inför byggstart). Detaljplan för etapp 4, med inriktning mot lager och logistik, vann laga kraft under 2021. Här byggs nu vägar och vatten och avlopp ut och Klinga logistikpark påbörjade sin etablering under hösten 2021.

Den 14 september 2021 fattade samhällsplaneringsnämnden beslut om att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att starta detaljplanearbetet för Klinga verksamhetsområde, etapp 5 - Borg 17:6 (östra delen), Borg.

Borg 17:6 (östra delen), Borg

Kontakt

Johan Nordström
planarkitekt
011-15 13 67

Daniella Aman
projektledare
011-15 18 05

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.