Borg 17:6 (östra delen), Borg

Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:6 (östra delen) med närområde inom Borg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utrymmeskrävande industri och verksamheter med kompletterande anläggningar, exempelvis gator och teknisk infrastruktur. Planen syftar också till att bevara naturområden som kommer utgöras av allmän plats vilket innebär att allmänheten har tillgång till marken.

Planbesked

Den 8 september 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 14 september 2021, § 156.

Samråd

Den 9 maj - 1 juni 2022 var planförslaget ute på samråd.

Samrådsmöten
Tillfälle 1
Digitalt samrådsmöte hölls torsdagen den 19 maj 2022. Presentationen från samrådsmötet kan ses här:
Presentation Pdf, 5.4 MB.

Tillfälle 2
Samrådsmöte i form av ”öppet hus” hölls tisdagen den 24 maj 2022, drop in mellan klockan 18.00-19.30, i Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 4.5 MB.
Planbeskrivning Pdf, 5.3 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 6.8 MB.
Kungörelse Pdf, 217.3 kB.

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Den 28 november 2022 - 5 januari 2023 är planförslaget ute på granskning och finns, under denna tid, tillgänglig i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping. Detaljplanen hanteras med utökat förfarande.

Vill du lämna synpunkter på planförslaget ska de lämnas senast den 5 januari 2023. Synpunkter måste lämnas skriftligt genom brev eller e-post och innehålla ditt namn och din adress. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem.

Synpunkter skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping
eller detaljplanering@norrkoping.se

Granskningshandlingar:
Plankarta Pdf, 6 MB.
Planbeskrivning Pdf, 4.9 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 7.5 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 1.1 MB.
Grundkarta Pdf, 6.4 MB.
Kungörelse Pdf, 323.5 kB.

Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret arbetar med en ny detaljplan för Klinga etapp 5 för att möjliggöra etablering av verksamhetsmark.

Klinga verksamhetsområde är ett expansivt område med ett strategiskt läge nära E4:an. Etapp 1 och 2 är utbyggt och etablerat sedan flera år tillbaka med bland annat bensinservice, snabbmatsrestaurang, småindustrier och kontor. Etapp 3 närmast E4:an är under projektering (förberedande planering inför byggstart). Detaljplan för etapp 4, med inriktning mot lager och logistik, vann laga kraft under 2021. Här byggs nu vägar och vatten och avlopp ut och Klinga logistikpark påbörjade sin etablering under hösten 2021.

Den 14 september 2021 fattade samhällsplaneringsnämnden beslut om att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att starta detaljplanearbetet för Klinga verksamhetsområde, etapp 5 - Borg 17:6 (östra delen), Borg.

Borg 17:6 (östra delen), Borg

Kontakt

Johan Nordström
planarkitekt
011-15 13 67

Daniella Aman
projektledare
011-15 18 05

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.