Borg 17:6 (östra delen), Borg

Detaljplan för del av fastigheten Borg 17:6 (östra delen) med närområde inom Borg i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för utrymmeskrävande industri och verksamheter med kompletterande anläggningar, exempelvis gator och teknisk infrastruktur. Planen syftar också till att bevara naturområden som kommer utgöras av allmän plats vilket innebär att allmänheten har tillgång till marken.

Den 8 september 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 14 september 2021, § 156.

Den 9 maj - 1 juni 2022 var planförslaget ute på samråd.

Samrådsmöten
Tillfälle 1
Digitalt samrådsmöte hölls torsdagen den 19 maj 2022.

Tillfälle 2
Samrådsmöte i form av ”öppet hus” hölls tisdagen den 24 maj 2022.

Den 28 november 2022 - 5 januari 2023 var planförslaget ute på granskning.

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om godkännande av detaljplanen den 22 februari 2023, § 27.

Kommunfullmäktige tog beslut om att anta detaljplanen den 24 april 2023, § 56. Sista dag för överklagande var den 30 maj 2023.

  • Kommunfullmäktiges beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet har skickats till mark- och miljödomstolen för vidare hantering.
  • Den 23 augusti 2023 beslutade mark- och miljödomstolen att avvisa inkommet överklagande.
  • Den 14 september 2023 var sista dag för överklagande av mark- och miljödomstolens beslut. Inga överklaganden inkom och detaljplanen vann därmed laga kraft.

Beslutet vann laga kraft den 14 september 2023.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 13.8 MB.
Planbeskrivning Pdf, 8.6 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 13.1 MB.
Samrådsredogörelse Pdf, 1.1 MB.
Granskningsutlåtande Pdf, 874.4 kB.

Bakgrund

Samhällsbyggnadskontoret har arbetat med en ny detaljplan för Klinga etapp 5 för att möjliggöra etablering av verksamhetsmark.

Klinga verksamhetsområde är ett expansivt område med ett strategiskt läge nära E4:an. Etapp 1 och 2 är utbyggt och etablerat sedan flera år tillbaka med bland annat bensinservice, snabbmatsrestaurang, småindustrier och kontor. Etapp 3 närmast E4:an är under projektering (förberedande planering inför byggstart). Detaljplan för etapp 4, med inriktning mot lager och logistik, vann laga kraft under 2021. Här byggs nu vägar och vatten och avlopp ut och Klinga logistikpark påbörjade sin etablering under hösten 2021.

Den 14 september 2021 fattade samhällsplaneringsnämnden beslut om att ge samhällsbyggnadskontoret i uppdrag att starta detaljplanearbetet för Klinga verksamhetsområde, etapp 5 - Borg 17:6 (östra delen), Borg.

Borg 17:6 (östra delen), Borg

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping
detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.