Braxen 9, Kneippen

Detaljplan för fastigheten Braxen 9 med närområde inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av trapphusen och en påbyggnad med max två våningar för bostadshusen, samt att ge transformatorstationen i sydvästra hörnet en egen användning. Det är av stor vikt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras.

Planbesked

Den 14 februari 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 september 2017.

Samråd

Den 12 juni - 20 augusti 2020 var detaljplanen på samråd.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 758.5 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.8 MB.
Behovsbedömning Pdf, 630.6 kB.

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Den 7 - 28 oktober 2022 var planförslaget ute på granskning.

Granskningshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.2 MB.
Planbeskrivning Pdf, 3.9 MB.
Behovsbedömning Pdf, 700.3 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 660.3 kB.

Bearbetning inför antagande

Nu bearbetas planförslaget inför antagande i samhällsplaneringsnämnden.

Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Ida Hansson
planarkitekt
011-15 12 99

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.