Braxen 9, Kneippen

Detaljplan för fastigheten Braxen 9 med närområde inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av trapphusen samt en påbyggnad med max två våningar för bostadshusen. Det är av stor vikt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras.

Planbesked

Den 14 februari 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 september 2017.

Samråd

Den 12 juni - 20 augusti 2020 var detaljplanen på samråd.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 758.5 kB. (Pdf, 758.5 kB)
Planbeskrivning Pdf, 1.8 MB. (Pdf, 1.8 MB)
Behovsbedömning Pdf, 630.6 kB. (Pdf, 630.6 kB)

Bearbetning inför utställning/granskning

Nu pågår arbete med att gå igenom planförslaget och eventuellt göra justeringar utifrån de synpunkter som kommit in. Förslaget beräknas skickas ut för granskning under första kvartalet 2022.

Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Ida Hansson
planarkitekt
011-15 12 99

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.