Braxen 9, Kneippen

Detaljplan för fastigheten Braxen 9 med närområde inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utbyggnad av trapphusen och en påbyggnad med max två våningar för bostadshusen, samt att ge transformatorstationen i sydvästra hörnet en egen användning. Det är av stor vikt att byggnadernas ursprungliga karaktär bevaras.

Den 14 februari 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 12 september 2017.

Den 12 juni - 20 augusti 2020 var detaljplanen på samråd.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 758.5 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.8 MB.
Behovsbedömning Pdf, 630.6 kB.

Den 7 - 28 oktober 2022 var planförslaget ute på granskning.

Granskningshandlingar:
Plankarta Pdf, 1.2 MB.
Planbeskrivning Pdf, 3.9 MB.
Behovsbedömning Pdf, 700.3 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 660.3 kB.

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den
12 december 2023, § 266. Sista dag för överklagan var den
10 januari 2024.

Antagandehandlingar:
Plankarta Pdf, 1 MB.
Planbeskrivning Pdf, 4.2 MB.
Behovsbedömning Pdf, 726.4 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 647 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 679.2 kB.
Grundkarta Pdf, 1.5 MB.

Samhällsplaneringsnämndens beslut om antagande av detaljplanen är överklagad och ärendet kommer att skickas till mark- och miljödomstolen.

Kontakt

Henrik Hult
planarkitekt
011-15 12 61

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.