Bukten 1 (Lindöskolan), Lindö

Detaljplan för fastigheten Bukten 1 (Lindöskolan) inom Lindö i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av befintlig skola, samt ersätta befintlig paviljong med permanent byggnad.

Planbesked

Den 8 december 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 19 oktober 2021, § 184.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Ida Hansson
planarkitekt
011-15 12 99

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.