Bukten 1 (Lindöskolan), Lindö

Detaljplan för fastigheten Bukten 1 (Lindöskolan) med närområde inom Lindö i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnad av befintlig skola. Lindöskolan är byggd 1931, den ursprungliga skolbyggnaden räcker inte till och delar av undervisningen drivs idag i inhyrda paviljonger. Ingen ökning av antalet elever förväntas utan önskan är att få bättre fungerande lokaler och ersätta paviljonger med en permanent byggnad.

Planbesked

Den 8 december 2020 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 19 oktober 2021, § 184.

Samråd

Den 24 maj - 5 juli 2022 var planförslaget ute på samråd.

Digitalt samrådsmöte hölls tisdagen den 7 juni 2022, mellan klockan 18.00-19.00. På det digitala mötet presenterades planförslaget och det fanns möjlighet att ställa frågor.

Bearbetning inför utställning/granskning
Utställning/Granskning

Den 30 september - 21 oktober 2022 var planförslaget ute på granskning.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den
15 december 2022, § 217.

Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Beslutet vann laga kraft den 10 januari 2023.

Gällande handlingar:
Plankarta Pdf, 3.9 MB.
Planbeskrivning Pdf, 6.2 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 656.3 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 1021.3 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 764.4 kB.
Grundkarta Pdf, 4.3 MB.

Kontakt

Stina Andersson
planarkitekt
011-15 53 87

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.