Butängen 1:1 och Butängen 2:1 (Johannisborgsförbindelsen), Slottshagen och Butängen

Detaljplan för del av fastigheterna Butängen 1:1 och Butängen 2:1 med närområde (Johannisborgsförbindelsen) inom Slottshagen och Butängen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny kommunal huvudgata som korsar järnvägsområdet med Södra stambanan och Ostlänken. Den nya huvudgatan är en delsträcka av Johannisborgsförbindelsen, som i sin helhet ska utgöra en del av en komplett ringled runt centrala Norrköping.

Planbesked

Den 18 oktober 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den
18 oktober 2022.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Hannes Granath
planarkitekt
011-15 14 56

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.