Dagsberg 3:9, Dagsberg

Detaljplan för del av fastigheten Dagsberg 3:9 med närområde inom Dagsberg i Norrköpings kommun

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra nya skolbyggnader och idrottshall för utbyggnad av Dagsbergs skola inom befintlig markparkering och bollplaner med mera i den östra delen av nuvarande skoltomt.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 9 december 2014.

Samråd

Samrådstiden var den 14 juni - 14 augusti 2016.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 519.7 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.6 MB.
Behovsbedömning Pdf, 204 kB.

Bearbetning inför granskning
Granskning

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 9 april - 2 maj 2018.

Granskningshandlingar:
Plankarta Pdf, 528.2 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB.
Behovsbedömning Pdf, 193.7 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 153.5 kB.
Kungörelse Pdf, 77.4 kB.

Bearbetning inför antagande
Antagande

Stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) tog beslut om att anta detaljplanen den 12 juni 2018, § 149. Sista dag för överklagande var den 12 juli 2018.

Antagandehandlingar:
Plankarta Pdf, 568.7 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB.
Behovsbedömning Pdf, 181.5 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 141.3 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 93.2 kB.

Överklagande/Överprövning

Stadsplaneringsnämndens (nuvarande samhällsplaneringsnämndens) beslut om antagande av detaljplanen överprövades av länsstyrelsen. Länsstyrelsen fattade beslut den 3 september 2018 om att upphäva stadsplaneringsnämndens (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) beslut om antagande.

Länsstyrelsens beslut kunde överklagas av Norrköpings kommun senast den 25 september 2018.

Länsstyrelsens beslut om upphävande av detaljplan har inte överklagats av Norrköpings kommun. Dagsbergs skola kan bedrivas i den omfattning gällande detaljplan Dagsberg 10:9 m.fl. (Dagsbergs skola m.m.) inom Dagsberg i Norrköpings kommun, P 05/32 möjliggör. Gällande plan vann laga kraft 2005-12-19.

Norrköpings kommun studerar alternativa lokaliseringar för att tillgodose det ökade behovet av lokaler och ett ökat elevunderlag.

Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.