Dagsbergs-Ljunga 3:10, Ljunga

Detaljplan för del av fastigheten Dagsbergs-Ljunga 3:10 inom Ljunga i Norrköpings kommun.

Syftet med detaljplanen är att omvandla till bostäder. Möjliggöra för kommunala lokaler i form av särskilt boende eller skoländamål.

Planbesked

Den 13 februari 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.