Fenix 3 och Lasarettet 7, Såpkullen

Detaljplan för fastigheterna Fenix 3 och Lasarettet 7 inom Såpkullen i Norrköping.

Syftet med detaljplan är att möjliggöra nya bostäder samt nya lokaler för verksamheter, exempelvis livsmedel och förskolor. Önskar även möjliggöra nya stråk genom området.

Planbesked

Den 12 februari 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.