Gäddan, Kneippen, ändring

Ändring av stadsplanen för del av kvarteret Valfisken samt stadsplanebestämmelser för samma kvarter jämte kvarteret Gäddan i Norrköping, (Gäddan 2, 3 och 4).

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra inredning av bostad i källare som utgörs av sluttningsvåning.

Planbesked

Den 9 december 2014 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 17 april 2018.

Samråd

Samrådstiden var den 17 april -29 maj 2019.

Samrådshandlingar:
Tillägg till Plankarta Pdf, 610.2 kB.
Tillägg till Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB.
Undersökning om betydande miljöpåverkan Pdf, 224.5 kB.

Bearbetning inför utställning/granskning

Planen är vilande i nuläget.

Utställning/Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Gällande handlingar

Plankarta

Pdf, 929 kB.
Planbeskrivning finns inte upplagd på kommunens hemsida med hänsyn till GDPR (dataskyddsförordningen), kontakta detaljplanering om ni vill ta del av denna handling.

Kontakt

Tomas Nyström
planarkitekt
011-15 13 23

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.