Gång- och cykelväg längs med Bergslagsvägen och Stationsvägen med närområde, Skärblacka

Detaljplan för gång- och cykelväg längs med Bergslagsvägen mellan Kimstadsvägen och Vångavägen samt längs med Stationsvägen (del av fastigheterna Kullerstad 2:3 och Restad 2:3 med närområde längs med vägarna) inom Skärblacka i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en gång- och cykelväg längs väg 215. Gång- och cykelvägen är samhällsekonomiskt lönsam och fyller också ett behov för omlandet med en trygg och säker förbindelse till Skärblacka. Sträckan bidrar till ett användbart, tryggt och säkert cykelvägnät.

Den 12 december 2023, § 265, lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.