Gluggen 1, Hageby

Detaljplan för fastigheten Gluggen 1 inom Hageby i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning för handelsändamål och möjliggöra för en butik på cirka 3000 kvadratmeter.

Den 18 november 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.