Gymnasten 2, Lagerlunda

Detaljplan för fastigheten Gymnasten 2 inom Lagerlunda i Norrköping.

Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från vandrarhemsverksamhet till bostadsändamål och/eller långtidsboende för del av fastigheten Gymnasten 2.

Den 12 december 2023, § 275, lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.