Hagneryd 1:1, Skärblacka

Detaljplan för del av fastigheten Hagneryd 1:1 inom Skärblacka i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra småhusbebyggelse samt att se över hästverksamheten vid Hagneryds gård.

Planbesked

Den 22 december 2010 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 14 juni 2011.

Samhällsbyggnadskontoret fick ett nytt uppdrag att påbörja planarbetet den 19 maj 2022.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Stina Andersson
planarkitekt
011-15 53 87

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.