Hammarhagen 1:1 och Loddby 1:4, Kvillinge

Detaljplan för fastigheterna Hammarhagen 1:1 och Loddby 1:4 inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användningen bostad för småhus. Kommunen vill även studera möjligheten för ett kommunalt bad.

Planbesked

Den 10 oktober 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.