Händelö 2:1 och Händelö 2:2, Händelö

Detaljplan för del av fastigheterna Händelö 2:1 och Händelö 2:2 med närområde inom Händelö i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för det naturreservat som år 2013 inrättades på Händelö.

Större karta

Planbesked

Den 19 oktober 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.