Händelö 2:41 (Lageruddsvägen), Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 (Lageruddsvägen) med närområde inom Kvillinge i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny utformning av dagvattenanläggning inom området.

Planbesked

Den 22 april 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.