Varning för högt vattenflöde i Motala ström SMHI har skickat ut en orange varning som gäller högt vattenflöde i Motala ström. Här hittar du mer information om varningen

Händelö 2:41 (Lageruddsvägen), Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 (Lageruddsvägen) med närområde inom Kvillinge i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny utformning av dagvattenanläggning inom området.

Den 22 april 2022 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.