Händelö 2:41 och Händelö 2:56 (järnvägsmark), Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheterna Händelö 2:41 och Händelö 2:56 (järnvägsmark) inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra Ostlänkens passage genom att mindre område planlagt som naturområde (NATUR) och lokaltrafik (LOKALGATA) planläggs som trafik (T). Detaljplanen föreslår ny dragning av lokalgatan Krusenhofsvägen samt möjliggör ny bro över järnvägen för att säkerställa passage för fordonstrafik och gång- och cykeltrafik.

Den 25 april 2017, § 79, lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 25 april 2017, § 79.

Den 25 november 2019 - 7 januari 2020 var detaljplanen på samråd.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 258.1 kB.
Planbeskrivning Pdf, 2.5 MB.
Behovsbedömning Pdf, 682.3 kB.

Detaljplanen var tillgänglig för granskning den 9 juni till och med den
30 juni 2023.

Granskningshandlingar:
Plankarta Pdf, 645.9 kB.
Planbeskrivning Pdf, 2.7 MB.
Behovsbedömning Pdf, 457.9 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 345.2 kB.
Grundkarta Pdf, 5.9 MB.

Samhällsplaneringsnämnden tog beslut om att anta detaljplanen den
12 mars 2024, § 50. Sista dag för överklagande är den 11 april 2024.

Antagandehandlingar:
Plankarta Pdf, 893.2 kB.
Planbeskrivning Pdf, 3.8 MB.
Behovsbedömning Pdf, 706.9 kB.
Samrådsredogörelse Pdf, 684.7 kB.
Granskningsutlåtande Pdf, 687 kB.
Grundkarta Pdf, 13.6 MB.

Kontakt

Tove Nilsson
planarkitekt
011-15 61 98

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.