Händelö 2:41 (Öna), Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 (Öna) inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark för industriändamål.

Den 24 januari 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 24 januari 2017.

Samrådstiden var den 7 maj - 19 juni 2018.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 527.7 kB.
Planbeskrivning Pdf, 5.8 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning
Pdf, 3.4 MB.
Kungörelse Pdf, 124.5 kB.

Planen är vilande i nuläget.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.