Händelö 2:41 (Öna), Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Händelö 2:41 (Öna) inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark för industriändamål.

Planbesked

Den 24 januari 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 24 januari 2017.

Samråd

Samrådstiden var den 7 maj - 19 juni 2018.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 527.7 kB.
Planbeskrivning Pdf, 5.8 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning
Pdf, 3.4 MB.
Kungörelse Pdf, 124.5 kB.

Bearbetning inför utställning/granskning

Planen är vilande i nuläget.

Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

John Bovellan
planarkitekt
011-15 19 18

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.