Händelö 2:41 (öster om Speditionsvägen), Kvillinge

Detaljplan för fastigheten Händelö 2:41 (öster om Speditionsvägen) inom Kvillinge i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra verksamhetsmark för småindustri, handel, kontor, service, lager och verkstad.

Planbesked

Den 14 september 2021 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.