Herstadberg 1:3 och Herstadberg 9:1, Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheterna Herstadberg 1:3 och Herstadberg 9:1 inom Kvillinge i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra exploatering av byggnader för lager, logistik och småindustriändamål.

Den 17 januari 2023, § 7, lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.