Herstadberg 9:1 (järnvägsmark Ingelsta golfbana – Slottshagen), Kvillinge

Detaljplan för fastigheten Herstadberg 9:1 med närområde, järnvägsmark med mera, (Ingelsta golfbana - Slottshagen) inom Kvillinge, Ingelsta och Slottshagen i Norrköpings kommun

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra anläggande av järnväg i sträckan från Ingelsta golfbana - Slottshagen. Den nuvarande detaljplanen behöver omregleras då ett flertal gator och vägar samt en industrispåranslutning strax norr om Marieborgsvägen bedöms påverkas av den nya järnvägen. Dessutom behöver detaljplanen även omreglera kvartersmark på fastigheter som påverkas.

Planbesked

Den 25 april 2017 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden) som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 25 april 2017.

Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Tove Nilsson
planarkitekt
011-15 61 98

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.