Höken 4, Kneippen

Detaljplan för fastigheten Höken 4 inom Kneippen i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning för bostadsändamål i form av flerbostadshus om 4-5 våningar.

Större karta

Den 13 juni 2023, § 140, lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.