Importen 4, Sylten

Detaljplan för fastigheten Importen 4 inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning industri, handel, vård och kontor.

Planbesked

Den 12 juni 2018 lämnade stadsplaneringsnämnden (nuvarande samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag
Samråd
Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.