Järven 4, Marielund

Detaljplan för fastigheten Järven 4 med närområde inom Marielund i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utveckling av den befintliga byggnaden för centrum- och serviceverksamhet i kvarteret Järven (gamla Vitamex-fabriken), som ligger i stadsdelen Marielund. Inom kvarteret föreslås också ny bostadsbebyggelse.

Stadsbyggnadskontoret (nuvarande samhällsbyggnadskontoret) fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 26 februari 2014.

Samrådstiden var den 4 juni - 11 augusti 2014.

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 660 kB.
Planbeskrivning Pdf, 1.3 MB.
Behovsbedömning Pdf, 141.3 kB.

Utredningsarbete fortsätter, men tidsplanen för vidare planarbete är oklar i avvaktan av Ostlänkens planering.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.