Jursla 1:26 och Björnviken 2:2, Jursla och Kvillinge

Detaljplan för del av fastigheten Jursla 1:26 och del av fastigheten Björnviken 2:2 med närområde inom Jursla och Kvillinge i Norrköpings kommun

Detaljplanens syfte är främst att möjliggöra för verksamheter med begränsad omgivningspåverkan i ett exponerat läge. I detaljplanens syfte ingår även att möjliggöra för bostäder, vård, centrum och kontor samt att planlägga för befintlig skola och äldreboende. Nya verksamheter ska samexistera med befintlig bebyggelse och det omgivande landskapet. Ny bebyggelse ska utformas med en hög arkitektonisk kvalitet.

Planbesked

Den 10 december 2019 lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Uppdrag

Samhällsbyggnadskontoret fick i uppdrag att påbörja planarbetet den 10 december 2019.

Samråd

Från den 21 juni till och med den 29 september 2023 är detaljplanen på samråd. Under den här perioden kan du lämna in dina synpunkter på planförslaget.

Samrådsmöten
Tillfälle 1

Digitalt samrådsmöte hölls måndagen den 4 september 2023,
mellan klockan 18.00-19.30.

Tillfälle 2
Samrådsmöte i form av ”öppet hus” kommer att ske
onsdagen den 6 september 2023, drop in mellan klockan 18.00-19.30,
i Förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping.

Skriftliga synpunkter på förslaget vill vi ha senast den 29 september 2023. Glöm inte skriva ditt namn och fullständig postadress. Lämna gärna även telefonnummer och e-postadress.

Du kan lämna in synpunkter genom brev eller e-post. Inskickade synpunkter blir offentliga handlingar, vilket betyder att vem som helst kan be om att få läsa dem. Det är dock endast skriftliga synpunkter som helt eller delvis inte har blivit tillgodosedda som kan ligga till grund för rätten att överklaga efter det att detaljplanen är antagen.

Synpunkter skickas till:
Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping
eller detaljplanering@norrkoping.se

Samrådshandlingar:
Plankarta Pdf, 3.5 MB.
Planbeskrivning Pdf, 6.7 MB.
Miljökonsekvensbeskrivning Pdf, 2.7 MB.
Kungörelse Pdf, 67.2 kB.
Grundkarta blad 1 Pdf, 6.7 MB.
Grundkarta blad 2 Pdf, 4.6 MB.
Grundkarta blad 3 Pdf, 4.9 MB.

Bearbetning inför granskning
Granskning
Bearbetning inför antagande
Antagande
Överklagande/Överprövning
Laga kraft

Kontakt

Karin Gunnarsson
planarkitekt
011-15 12 15

Johan Nordström
planarkitekt
011-15 13 67

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping
detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.