Kabeln 1, Sylten

Detaljplan för fastigheten Kabeln 1 inom Sylten i Norrköping

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra användning av fastigheten för i huvudsak bostäder.

Den 13 juni 2023, § 143, lämnade samhällsplaneringsnämnden som planbesked att kommunen avser att inleda planarbete.

Kontakt

Norrköpings kommun
Samhällsbyggnadskontoret, detaljplanering
601 81 Norrköping

detaljplanering@norrkoping.se

För kontaktuppgifter till gruppledare och administratörer se detaljplanerings förstasida.